De wettelijke doelen voor ecologische waterkwaliteit en natuur komen voort uit de Europese Kaderichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000). Vanuit de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn pakken we alle thema’s in samenhang op.

Gevolgen voor natuur en waterkwaliteit

Dijken, dammen en keringen, infrastructuur voor de bevaarbaarheid en activiteiten zoals visserij, recreatie, zand- en landwinning maakten ons land veilig en welvarend. Dat is deels ten koste gegaan van de natuur en waterkwaliteit. Karakteristieke leefgebieden zijn aangetast of verdwenen, natuurlijke dynamiek is verstoord en de waterkwaliteit is verslechterd. Wateren zijn van elkaar en van het achterland gescheiden. Daarnaast hebben we te maken met gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende temperaturen, zeespiegelstijging, verzilting, droogte en extreme rivierafvoeren.

Delta-aanpak Waterkwaliteit

Ecologie en waterkwaliteit zijn thema’s die voor alle grote wateren in de Zuidwestelijke Delta en de gebieden daaromheen van belang zijn. En voor heel Nederland: de kwaliteit van grondwater, rivieren, sloten en plassen staat voortdurend onder druk. Binnen de landelijke Delta-aanpak Waterkwaliteit werken het Rijk, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten, kennisinstituten, natuur, zorg- en landbouworganisaties en de industrie aan de kwaliteit van het water. In november 2016 tekenden de betrokken partijen een intentieverklaring om ons water schoon en gezond te houden.

Roggenplaat © Edwin Paree (Rijkswaterstaat)

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Het doel van de PAGW is om watersystemen te verbeteren en robuust te maken zodat het ecosysteem de gevolgen van klimaatverandering en duurzaam gebruik veerkrachtig kan opvangen. Binnen dit programma werken de betrokken partners aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. De Zuidwestelijke Delta is een van de vier gebieden in Nederland waar gewerkt wordt aan PAGW-projecten. In onze regio zijn dat Getij Grevelingen, zandsuppleties in de Oosterschelde en een sedimentpilot in de Westerschelde. De PAGW is gestart in 2018 en loopt door tot 2050, in verschillende tranches. In 2022 besluit het Rijk over de uitvoering van projecten in de derde tranche van de PAGW. De Zuidwestelijke Delta heeft de ambitie om via het Gebiedsoverleg nieuwe projecten voor verkenning en uitvoering voor te dragen.

Slimme verbindingen

Naast de PAGW spelen andere programma’s zoals de uitvoeringsprogramma’s die horen bij de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Binnen de Zuidwestelijke Delta willen we slimme verbindingen maken tussen deze programma’s en de ontwikkelingen hierbinnen. Ook onderzoek en monitoring van ecologie en waterkwaliteit willen we verbinden. Dat doen we binnen de Kennisagenda Zuidwestelijke Delta. Verder spelen de thema’s een belangrijke rol bij de verdere concretisering van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Al deze activiteiten dragen bij aan onze ambitie om in 2050 de meest klimaatrobuuste regio ter wereld te zijn.