Getij Grevelingen

Grevelingen
Brouwersdam Grevelingemeer - Zuidwestelijke Delta

De waterkwaliteit en de onderwaternatuur verbeteren door eb en vloed terug te brengen in de Grevelingen.

Eb en vloed terug in de Grevelingen

Rijk en regio willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Dit geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij de belangen van maatschappij, economie en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. Tijdens de verkenning is gekeken naar de meekoppelkans om een doorlaatmiddel te combineren met een getijdencentrale voor het opwekken van getijdenenergie.

Geschiedenis

In 1964 werd de Grevelingen afgesloten van de rivieren (zoet water)  door de aanleg van de Grevelingendam en in 1971  afgesloten van de Noordzee door de aanleg van de Brouwersdam. Dit zorgde voor meer veiligheid en bereikbaarheid in het gebied. Maar door de afsluitingen verdween ook de dynamiek zoals eb en vloed, waardoor de waterkwaliteit in de Grevelingen achteruit ging. Een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam lijkt een oplossing om het getij terug te brengen in de Grevelingen en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in de Grevelingen gaat al sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw meetbaar achteruit. De bodemdiergemeenschap verschraalt en mede daarmee functioneert het voedselweb steeds slechter. Onder andere vissen en vogels zijn afhankelijk van het bodemleven. Belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is een jaarlijks in de zomer terugkerend tekort aan zuurstof in en net boven de waterbodem. Dit is het gevolg van het afsluiten van de Grevelingen van de zee en de grote rivieren.

Onderzoek

In 2020 bleek dat het eerste plan voor een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam niet binnen het beschikbare budget past. De mogelijkheid om getijdenenergie op te wekken in combinatie met een doorlaat lijkt na onderzoek door een onafhankelijk expertteam technisch en financieel zeer lastig. Om die reden gaat in 2022 een Taskforce aanvullend onderzoek doen. Zij stelt het verbeteren van de waterkwaliteit en natuur van de Grevelingen centraal. Ook moet de oplossing passen binnen het beschikbare budget en voldoende ecologisch effectief zijn. Daarbij houdt de Taskforce er rekening mee dat het peil op de Grevelingen in de toekomst in kleine stapjes mee moet stijgen om de gevolgen van zeespiegelstijging op te vangen. Het moment waarop en de gevolgen ervan worden ook in beeld gebracht.

Meer informatie