Juiste kennis nodig over klimaatverandering en zeespiegelstijging

Om besluiten voor de toekomst te kunnen nemen, is voldoende en juiste kennis nodig over de impact van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Landelijk startte het Kennisprogramma Zeespiegelstijging in 2019 met onderzoek naar de gevolgen van de zeespiegelstijging. Het programma focust hierbij op de thema’s waterveiligheid, zandige kust en zoetwater en kijkt ook naar de gevolgen voor bijvoorbeeld havens, natuur en recreatie.

 

Integrale Kennisagenda brengt kennisvragen samen

Voor veel trajecten binnen Zuidwestelijke Delta is uitgebreid onderzoek nodig om de regio klimaatrobuust in te richten. Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta besloot daarom om een Integrale Kennisagenda op te zetten om de kennisvragen in het gebied samen te brengen. De Kennisagenda is gebaseerd op de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, de Herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Zuidwestelijke Delta - Werkendam © Kentin Photography

Kansen voor verbonden kennisontwikkeling

De Kennisagenda is innovatief in zijn aanpak: het is een meta-agenda die zicht geeft op samenhang en verbinding tussen de losse kennisagenda’s. De systematiek beoogt zowel de beschikbare als de ontbrekende kennis inzichtelijk te maken. Partijen die een specifieke kennisvraag hebben, kunnen in de Kennisagenda zien of hun vraag al via andere onderzoeken wordt opgepakt en daarna contact leggen met de onderzoekers in kwestie. Via joint-fact-finding kunnen zij vervolgens samen aan de kennisvraag werken. Ook kunnen ze besluiten zich met hun onderzoek juist te richten op een vraag die nog niet wordt opgepakt. Via het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta ontstaan kansen voor de partners om door middel van de Kennisagenda hun kennisontwikkeling zo aan te sturen, dat die zo optimaal mogelijk bijdraagt aan het grotere geheel.

Met een stevig kennisprogramma werken we aan de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. Onze regio kent sterke kennisclusters en samen met kennispartijen buiten de delta zijn er volop kansen te verbinden en te versterken.
Paul de Beer Manager Programma Zuidwestelijke Delta

Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieufederatie, Wageningen Marine Research, Deltares, HZ University of Applied Sciences en NIOZ. Doel is om kennis van de systemen binnen de Zuidwestelijke Delta efficiënter en effectiever te borgen, toegankelijk te maken, te onderhouden en te ontwikkelen. Om dit te bereiken, organiseert de Kenniscommunity regelmatig themasessies en een jaarlijkse Kennisdag om recente onderzoeksresultaten en inzichten met elkaar te delen en te bespreken.

Wil je meer weten of heb je vragen over de Kennisagenda Zuidwestelijke Delta? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@zwdelta.nl.