Ook zorgen we voor meerwaarde door het samenbrengen van programma’s rond water en klimaat, zoals de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Hiernaast is het programma IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta ondergebracht bij het programma Zuidwestelijke Delta. Een Integrale Kennisagenda brengt alle kennis en kennisvragen van de regio samen. En via concrete projecten en pilots brengen we onze plannen in de praktijk.

In de infographic hieronder zie je hoe alles met elkaar samenhangt:

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta

In de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta staan de ambities en uitvoeringsstrategieën van de Zuidwestelijke Delta. De Voorkeursstrategie is onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma. De strategie richt zich naast waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie op een veerkrachtige ecologie. Want die ligt aan de basis van een vitale economie en een duurzame leefomgeving in de Zuidwestelijke Delta. Lees meer over de Voorkeursstrategie via onderstaande button.

Brouwersdam en Grevelingemeer met pleziervaart

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 staan de doelen en opgaven voor de Zuidwestelijke Delta tot 2050. De Gebiedsagenda verbindt wateropgaven met klimaatadaptatie, energietransitie, kringlooplandbouw en circulaire economie. De vijf handelingsperspectieven inspireren ons om verder te bouwen aan de toekomst van onze regio. Deze handelingsperspectieven zijn: Sterke en aantrekkelijke kust, Dynamische dijkzones, Vitaal polder- en krekenlandschap, Rijke platen, slikken en schorren en Gezonde en verbonden zeearmen. Lees meer over de Gebiedsagenda en de handelingsperspectieven via onderstaande button.

Thema's

Speciale thema’s waarop we binnen de Zuidwestelijke Delta focussen zijn waterveiligheid, zoet water, ecologie & waterkwaliteit en ruimtelijke adaptatie. Deze thema’s hangen direct samen met onze doelen. Via verschillende uitvoeringsstrategieën en -programma’s worden maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd. De meerwaarde zit hem erin deze en andere relevante thema’s in samenhang op te pakken: gebiedsgericht en in combinatie met maatschappelijke transities. Lees meer over de thema’s via onderstaande button.

Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2024

Wil je weten hoe onze plannen en aanpak voor 2024 eruit zien? Lees dan het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2024.