Nationaal Deltaprogramma

Nationaal Deltaprogramma 2021

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en verschillende maatschappelijke organisaties werken samen aan het Deltaprogramma, onder leiding van de deltacommissaris.

Doel van het Deltaprogramma

Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Dit betekent dat de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting op orde moeten zijn. Alleen dan kan ons land de gevolgen van klimaatverandering goed blijven opvangen.De Zuidwestelijke Delta kent een aantal complexe opgaven op het gebied van veiligheid, zoetwater en ruimtelijke inrichting. Daarom is voor de Zuidwestelijke Delta een voorkeursstrategie opgesteld binnen het nationaal Deltaprogramma.

Deltaprogramma 2022

Het Deltaprogramma 2022 is op Prinsjesdag 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de online-versie Deltaprogramma staat de voortgang van de uitvoering van het werk aan de delta centraal.