Kust

Deltaprogramma Kust

De kust beschermt Nederland tegen overstroming door de zee, huisvest meer dan een miljoen inwoners en ondernemers en is een geliefde plek voor toeristen. De verschillende plannen en maatregelen uit het nationaal Deltaprogramma behouden en versterken deze functies.

Zand verdwijnt in zee

De Nederlandse kustzone bestaat uit strand, duinen, dijken en kustplaatsen met veel verschillende functies. Door getijdenwerking, wind en golfslag verdwijnt er voortdurend zand in zee. Naar verwachting zal deze erosie nog sterker worden door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Zonder regelmatige zandsuppleties zou Nederland langs de hele kustlijn gemiddeld één meter land per jaar verliezen. De uitdaging is om de kustzone daarbij veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te houden. Nieuwe concepten, zoals dynamisch kust- en duinbeheer, bieden goede perspectieven voor zowel waterveiligheid als andere functies.

Integrale oplossingen

De basis van de plannen voor de kust zijn de deltabeslissing voor Waterveiligheid en de Beslissing Zand. De ambities binnen het nationaal Deltaprogramma voor de kustzone zijn verder uitgewerkt in een voorkeursstrategie. Deze strategie komt voort uit de Nationale Visie Kust. De komende jaren ligt de nadruk op de uitwerking van de plannen. De regio werkt zo veel mogelijk aan integrale oplossingen, zoals een multifunctionele duinzone of dijk. De uitwerking van de Nationale Kustvisie voor de Zuidwestelijke Delta gaat over een combinatie van kustonderhoud, kustveiligheid en regionale ontwikkeling. Belangrijk is het meegroeiconcept: het meegroeien van de kust met de zeespiegelstijging.