De komende vier jaar is 800 miljoen euro extra nodig voor het wegwerken van het tekort op het budget voor beheer en onderhoud van de waterwerken in Nederland. Daarna is er structureel 100 miljoen euro per jaar extra in het Deltafonds nodig. Het tekort op beheer en onderhoud mag niet ten koste gaan van nieuwe watermaatregelen om onze laag gelegen delta voor te bereiden op de verandering van het klimaat. ‘Het is in het licht van de klimaatverandering onverantwoord om vertraging op te lopen bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Er is juist een versnelling nodig,’ aldus deltacommissaris Peter Glas.

Koppelen van wateropgaven aan andere grote opgaven en transities

Peter Glas: ‘Het klimaat lijkt sneller te veranderen. De overstromingen in Limburg en het recente klimaatrapport van het IPCC onderstrepen de urgentie voor extra inzet en versnelling van de uitvoering van maatregelen uit het Deltaprogramma. De deltacommissaris adviseert het kabinet om de wateropgaven beter te koppelen aan de andere grote opgaven en transities in het land. ‘Er worden nu bepalende keuzes voor woningbouw, landbouw, energie, natuur en economisch herstel gemaakt. Met die keuzes wordt de ruimtelijke inrichting van Nederland voor de komende decennia en ver daar voorbij vormgegeven. We moeten zorgen dat deze keuzes en maatregelen klimaatbestendig zijn zodat we in onze laaggelegen delta een goede toekomst hebben en Nederland aantrekkelijk blijft voor zijn bewoners en voor bedrijven.’

Maatregelen en onderzoek naar gevolgen klimaatverandering

Volgens de deltacommissaris is een meer dwingende aanpak van het kabinet nodig zodat er voldoende rekening wordt gehouden met een stijgende zeespiegel, hogere maar ook lagere afvoeren in de rivieren en weersextremen. De waterbeheerders moeten bij woningbouwplannen direct aan tafel zitten zodat de woningen op de juiste plek worden gebouwd en er in nieuwe woonwijken voldoende maatregelen worden genomen om overtollig water bij stortbuien op te vangen en vast te houden voor droge periodes. Ook adviseert hij het kabinet geld uit te trekken voor onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering op de lange termijn voor de grensoverschrijdende rivieren. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de zeespiegelstijging is eerder al een kennisprogramma gestart.

Infographic Deltaprogramma 2022
Infographic Deltaprogramma 2022

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta

In het Deltaprogramma 2022 staat een overzicht van de maatregelen die Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten en partners zoals Evides Waterbedrijf gezamenlijk nemen zodat Nederland in 2050 weerbaar is tegen het hoogwater vanuit zee en de grote rivieren en extreme weersomstandigheden. Via het Rijk is hiervoor in het Deltafonds nu gemiddeld bijna 1,4 miljard euro per jaar beschikbaar. De Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het Deltaprogramma 2022. Rode draad is de hernieuwde ambitie van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta: “De Zuidwestelijke Delta wordt de eerste delta ter wereld die in 2050 is voorbereid op klimaatverandering.” Daarnaast wordt aan deze ambitie gewerkt via het vervolgtraject van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en het opstellen van een Integrale Kennis- en innovatieagenda. De focus ligt vooral bij een intensievere samenwerking in het gebied.