Aan de slag met de ambitie

In de afgelopen jaren zijn binnen de Zuidwestelijke Delta al mooie resultaten geboekt. Maar met alle nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom klimaat, zeespiegelstijging en zoetwaterbeschikbaarheid wordt de uitdaging voor onze regio alleen maar groter. Besluiten over waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoet water, ecologie en kansen voor verdere economische ontwikkeling zijn de komende jaren hard nodig. De handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 bieden inspiratie om verder aan de slag te gaan met de ambitie. Aanpak is deze perspectieven uit te werken in concrete plannen en die vast te leggen in een samenhangend en gebiedsdekkend uitvoeringsprogramma. Ook het Nationale Deltaprogramma en de Programmatische Aanpak Grote Wateren zijn hierbij belangrijke instrumenten.

Werken aan een robuust landschap dat klaar is voor de toekomst is niet alleen uitdagend. Het is essentieel voor de leefbaarheid van Nederland in het algemeen en het gebied van de Zuidwestelijke Delta in het bijzonder. We gaan de mooie ideeën én de aanwezige energie omzetten in resultaten die klinken als een klok.
Arno Vael Voorzitter Gebiedsoverleg, gedeputeerde Provincie Zeeland

De Zuidwestelijke Delta van de toekomst

Onze ambitie is helder: de Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta blijft daarbij het hoofddoel. Hoe we dat gaan doen? Bekijk hieronder de animaties.

We willen graag met iedereen die mee wil denken over de Zuidwestelijke Delta van de toekomst in gesprek om samen te werken aan plannen, visies en pilots voor het gebied. Hiervoor zetten we visualisaties in van de ambitie. Deze visualisaties maken de gebiedsopgaven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 concreet en tastbaar en geven inzicht in de uitdagingen die op ons afkomen. Ook maken ze de vertaalslag van de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda naar strategieën en verbeelden de dilemma’s hierin. De visualisaties van de ambitie helpen om met elkaar het gesprek te voeren over gebiedsgerichte oplossingen.

Hink-stap-sprong

Via de hink-stap-sprong werken we in verschillende tijdsperiodes aan de ambitie. In de hink denken we voor de korte termijn tot 2030 na over ons gebied vanuit de oplossingsrichtingen voor kustbescherming. En die zijn hard nodig, om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering in de sprong na 2050. Daarbij kijken we vanuit ons toekomstperspectief in 2100 terug. Wat moeten we nu doen om klaar te zijn voor de toekomst? Alle keuzes die we nu maken, hebben niet alleen impact op de hink en de stap, maar werken door tot in de sprong.

 

Hoe werken we samen?

Het sleutelwoord bij Zuidwestelijke Delta is samenwerking in de regio. Binnen het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met maatschappelijke partijen en ondernemers aan de water- en klimaatopgaven in het gebied. Eind 2021 committeerden de leden van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta zich aan nieuwe afspraken om de ambities waar te maken. Hiervoor tekenden de betrokken organisaties een Samenwerkingsovereenkomst. Een nieuwe stap om samen aan de slag te gaan!

Wil je weten hoe de samenwerking eruit ziet en wie er meedoen? Kijk dan op de pagina ‘Over ons’.

Met trots op de ambitie om de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn, zetten we op open wijze de schouders eronder. Dat doen we met een sterk kennisprogramma en ambitieuze projecten.
Paul de Beer Manager Programma Zuidwestelijke Delta