Bij de voorbereiding en uitvoering van projecten zetten we in op meerlaagse veiligheid. Dit waterveiligheidsbeleid bestaat uit drie ‘lagen’ om ons te beschermen tegen overstromingen: 1: de primaire waterkeringen, 2: ruimtelijke ordening en 3: crisisbeheersing.

Versterken huidige aanpak

We richten ons op het steeds verder verbeteren van de huidige waterveiligheidsaanpak van dijken, duinen en kustsuppleties. Zo kunnen we de balans tussen een waterveilige, een economisch vitale en een ecologisch veerkrachtige delta verder versterken. De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 helpt en inspireert ons hierbij door het verder verkennen en uitwerken van de handelingsperspectieven. Hierbij zetten we in op directe koppelingen met ruimtelijke en klimaatopgaven en anticiperen we op het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Dijk bij Hansweert

Nieuwe ronde wettelijke beoordeling dijktrajecten

Alle dijktrajecten moeten in 2050 voldoen aan de nieuwste waterveiligheidsnorm uit 2017 om overstromingen te voorkomen. Binnen de Zuidwestelijke Delta worden verschillende dijkversterkingen voorbereid. Het gaat om de HWBP-projecten Hansweert, Sint-Annaland en het dijkvak dat tussen Hansweert en de kerncentrale Borssele ligt. In 2017 zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat gestart met een nieuwe beoordelingsronde. Zij hebben een groot deel van de dijktrajecten in de Zuidwestelijke Delta beoordeeld en ronden dit in 2022 af. Uit de eerste resultaten van de beoordeling blijkt dat er bovenop de huidige dijkversterkingen nieuwe opgaven bij komen. Die opgaven zullen vóór 2050 moeten worden uitgevoerd.

Kansen voor combineren waterveiligheid met andere opgaven

Bij iedere dijkversterking onderzoeken we de mogelijkheden om waterveiligheid te combineren met andere thema’s en belangen, zoals het versterken van de kwaliteit van het landschap, recreatie, wonen en aquacultuur en zilte teelten. Bij de uitvoering van projecten proberen we zoveel mogelijk meekoppelkansen te benutten, zoals energieproductie en –opslag, natuurontwikkeling, aquateelt en recreatie en toerisme. Ook kijken we hoe we slimme combinaties kunnen maken met plannen van overheden en maatschappelijke organisaties in de gebieden rond de versterkingen.

Icoonproject “Innovatieve Waterkerende Landschappen”

Een initiatief dat de mogelijkheden en kansen onderzoekt voor de inrichting van brede kustzones is het icoonproject “Innovatieve Waterkerende Landschappen” van het Vlaams-Nederlands samenwerkingsplatform Deltavraagstukken. Dit platform onderzoekt hoe we onze veilige en welvarende Vlaams-Nederlandse delta kunnen behouden en deze leefbaar en klimaatbestendig te maken. Het icoonproject heeft als doel een nieuwe visie en aanpak te ontwikkelen voor een klimaatbestendige kustverdediging in de Vlaams-Nederlandse delta. Ook onderzoekt de icoongroep (het projectteam) combinaties van veiligheid, natuurontwikkeling en andere gebruiksfuncties in waterkerende landschappen.