De dynamische dijkzones bieden kansen om een hoge waterveiligheid (lagere kans op doorbraak en piping) te combineren met bestaand of innovatief landgebruik in het tussenliggende gebied. Zo ontstaat ruimte voor het specifiek per gebied ontwikkelen van nieuwe businessmodellen:

  • Opslag zoetwater en wetlands.
  • Zouttolerante teelten, zilte teelten en/of aquacultuur.
  • Deltanatuur en/of recreatie.

Dit sluit aan bij het gedachtengoed van adaptatie en meerlaagse veiligheid van het Deltaprogramma. Hierbij is er ook een kans voor versterking van het landschap en voor duurzame energie door hergroepering en vervanging van windturbines op de dijken.

Vormen van dyamische dijkzones

De dynamische dijkzone kent diverse vormen en vereist maatwerk – en steeds op plekken waar de dijk ook daadwerkelijk versterkt moet worden. De kern is dat het achterland veilig blijft en dat risico’s als piping, een dijkdoorbraak en zoute kwel beperkt zijn. De dynamische dijkzone kan bestaan uit:

  1. Een versterkte dijk met een versterkt, buitendijks voorland.
  2. Een overslagbestendige dijk met aangepast landgebruik daarachter. Dit kan reguliere landbouw zijn met een hoog risicoprofiel maar ook extensieve landbouw (een landbouwvorm waarbij er minimaal wordt ingegrepen in de natuur), natuur of recreatie.
  3. Een dubbel dijksysteem met een oude en versterkte dijk. In het tussengebied is ruimte voor zoetwateropslag, extensieve landbouw, getijdennatuur, opslibbing of recreatie.