Denk en praat mee over de toekomst van onze regio!

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers na over de opgaven in de Zuidwestelijke Delta, met als resultaat een werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. De Gebiedsagenda kwam al aan bod tijdens de online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta op 11 mei. Eind augustus en begin september organiseerden we zes bijeenkomsten om in het gebied verder door te praten over de Gebiedsagenda. 

De bijeenkomsten vonden fysiek plaats, waarbij we rekening hielden met de coronamaatregelen. We waren blij dat we fysiek bij elkaar konden komen, dat maakte het gesprek een stuk gemakkelijker. We wilden graag belangstellenden die, bijvoorbeeld wegens gezondheidsredenen, niet fysiek naar de bijeenkomsten konden komen ook in de gelegenheid stellen deel te nemen. Daarom streamden we de de plenaire gedeeltes van de bijeenkomsten online via deze pagina.

Duurzame en klimaatbestendige toekomst

De kern van de inzet van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie toekomstbestendig aanpakken en waar zinvol met elkaar verbinden. Vanuit de uitdaging om samen een duurzame en klimaatbestendige toekomst te creëren. In de zes bijeenkomsten verspreid door het gebied bespraken we het werkdocument en scherpten we het aan met input uit de gebieden.

Richtinggevend perspectief

De Gebiedsagenda is een eerste stap in een proces om samen invulling te geven aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. De Gebiedsagenda geeft een doorkijk naar 2100 en 2050, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn, inspireert met handelingsperspectieven om samen die kwesties aan te pakken en daagt uit om daarbij over onze grenzen heen te kijken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. En dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

‘Natte’ gebiedsagenda

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 is een ‘natte’ gebiedsagenda die zich richt op de grote wateren van de Zuidwestelijke Delta en het watergebruik. De ‘natte’ gebiedsagenda’s krijgen in de Nationale Omgevingsvisie dezelfde status als de omgevingsagenda’s. Relevant voor de Zuidwestelijke Delta zijn de omgevingsagenda’s Zuidwest (Zeeland en Zuid-Holland) en Zuid (Brabant en Limburg).

Wat zijn de volgende stappen?

Op donderdag 26 november 2020 stelde het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) Zuidwest de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 definitief vast. Inmiddels is de Gebiedsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer. Een mijlpaal! En tegelijk een uitnodiging van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta om, met de Gebiedsagenda als inspiratie, samen verder te bouwen aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta.

Initiatief

De Gebiedsagenda kwam onder de paraplu van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta tot stand in een samenwerking tussen het Rijk en regionale en lokale overheden, bewoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en ondernemers. De minister van Infrastructuur en Waterstaat was initiatiefnemer van het proces om tot een Gebiedsagenda 2050 te komen.

Strand en kitesurfers Zeeland © Kentin Photography
Strand en kitesurfers Zeeland © Kentin Photography

Werkdocument & folder

Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers in vier werkateliers na over deze opgaven, met als resultaat het werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. In zes bijeenkomsten eind augustus en begin september bespraken we dit document per deelgebied. Op donderdag 26 november 2020 stelde het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) Zuidwest de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 definitief vast. Inmiddels is de Gebiedsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 onderscheidt zes deelgebieden. Deze kwamen tijdens de bijeenkomsten aan bod. 

 • Kust & Voordelta
 • Haringvliet & Hollandsch Diep
 • Grevelingenmeer
 • Volkerak-Zoommeer
 • Oosterschelde & Veerse Meer
 • Westerschelde & Kanaal Gent-Terneuzen

Via onderstaande link kun je de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, het werkdocument en de bijbehorende folder over de Gebiedsagenda inzien.

ZWD Rilland

Programma bijeenkomsten

Via zes bijeenkomsten gingen we met betrokken partijen en mensen in gesprek over de toekomst van onze regio. Deze vonden eind augustus en begin september verspreid in de Zuidwestelijke Delta plaats. Het doel van de bijeenkomsten was om de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 aan te scherpen en gebiedsspecifieker te maken door ideeën, suggesties en voorbeelden op te halen en te verwerken. Dat is niet alleen relevant voor de Gebiedsagenda zelf, maar ook voor het vervolgtraject na vaststelling van de Gebiedsagenda. De handelingsperspectieven zullen dan per deelgebied verder worden uitgewerkt.

Programma

De bijeenkomsten begonnen om 19.00 uur en duurden tot ca. 21.00 uur. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 • Welkom: door de aanwezige bestuurder uit het gebied.
 • Inleiding: positionering van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, door atelierleider Jeroen van Herk van OAK consultants.
 • Presentatie van het werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: trends, ontwikkelings- en handelingsperspectieven voor de Zuidwestelijke Delta als geheel en toegespitst per deelgebied, door Matthijs Willemsen van Strootman Landschapsarchitecten.
 • Het gebied centraal: twee of drie pitches door verschillende sectoren vanuit het gebied over de toekomst van de grote wateren en het watergebruik.
 • Interactieve werksessie: aan de slag met de handelingsperspectieven voor 2050 en de Uitvoeringsagenda voor 2030 uit het werkdocument. Via werktafels verrijken we in subgroepen de handelingsperspectieven die voor dat gebied gelden met lokale kennis, beelden en ideeën. Zo halen we ook al eerste input op voor het vervolgtraject van de Gebiedsagenda.
 • Plenaire terugkoppeling en reflectie: terugkoppeling van de werksessie. Wat is de aanpak voor het vervolg? Welke stappen nemen we?

Bijeenkomst

Te bespreken grote wateren

Gebiedsbijeenkomst Zeeuws-Vlaanderen
 • Westerschelde
 • Kust & Voordelta
Gebiedsbijeenkomst Walcheren en Noord-Beveland
 • Westerschelde
 • Oosterschelde
 • Kust & Voordelta
Gebiedsbijeenkomst Zuid-Beveland
 • Westerschelde
 • Oosterschelde
Gebiedsbijeenkomst Schouwen-Duiveland en Tholen
 • Oosterschelde
 • Grevelingenmeer
 • Volkerak-Zoommeer
 • Kust & Voordelta
Gebiedsbijeenkomst Goeree-Overflakkee
 • Haringvliet
 • Grevelingenmeer
 • Kust & Voordelta
 • Volkerak-Zoommeer
Gebiedsbijeenkomst West-Brabant
 • Haringvliet & Hollandsch Diep
 • Volkerak-Zoommeer

Gespreksonderwerpen

We vroegen de aanwezige partijen en mensen om vanuit hun eigen sector of belang te vertellen over de ontwikkelingen die zij zien. Wat vind je de belangrijkste thema’s rond de grote wateren, waterinfrastructuur en watergebruik? Wat zie je in jouw regio gebeuren? En hoe kijkt je aan tegen de urgentie van de opgaven?

Livestreams

Hieronder kun je de livestreams van de bijeenkomsten over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 terugkijken. We streamden de plenaire gedeeltes live.

Verslagen

Van alle gebiedsbijeenkomsten zijn er verslagen beschikbaar. De verslagen geven een korte weergave van de bijeenkomsten, aangevuld met de besprekingsverslagen van de georganiseerde werktafels. Bekijk de verslagen hieronder.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar secretariaat@zwdelta.nl