Programma NOVEX

Nationale omgevingsvisie/ agenda Duingebied Kop van Schouwen

Het is een uitdaging om alle ambities een plek te geven in Nederland. Het programma NOVEX leidt tot een gedeeld beeld van de opgaven waar Nederland voor staat. Samen met de provincies, gemeenten en waterschappen wordt de ruimtelijke puzzel gelegd. Het resultaat is een heldere uitvoeringsagenda.

Het programma NOVEX voert regie op basis van een goede interbestuurlijke samenwerking, met als concreet resultaat een gedeeld beeld van de opgaven, heldere voorwaarden en concrete uitvoeringsafspraken. Het programma NOVEX heeft twee hoofdpijlers: regie per provincie en de gebiedsgerichte regie in NOVEX-gebieden.

Ruimtelijke puzzel per provincie

In oktober 2022 ontvangen de provincies een startpakket van het Rijk. Hierin staat welke opgaven een plek moeten krijgen in de provincie en wat de voorwaarden zijn. Dit startpakket vormt de basis voor het leggen van de ruimtelijke puzzel per provincie. Dit gebeurt tussen oktober 2022 en juli 2023. Dan is duidelijk waar opgaves niet passen en hakt het Rijk knopen door. Het Rijk en de provincies werken vervolgens toe naar uitvoeringsafspraken en investeringsbeslissingen. In oktober 2023 komen zij tot een ‘ruimtelijk arrangement’ waarin zij als overheden per provincie afspraken maken hoe zij de ruimtelijke puzzel naar de praktijk .

Binnen de Zuidwestelijke Delta zijn drie provincies betrokken: Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Juist voor het kruispunt van deze provincies kan het samenwerkingsverband ondersteunen in het vinden van oplossingen.

Gebiedsgerichte aanpak in NOVEX-gebieden

Er zijn 16 NOVEX-gebieden aangewezen. In deze gebieden komen zoveel opgaven samen, dat er een apart plan (ontwikkelperspectief) opgesteld moet worden. In de Zuidwestelijke Delta gaat het om het North Sea Port District. Het doel van deze grensoverschrijdende samenwerking is om het havenindustrieel complex Gent – Terneuzen – Vlissingen te verduurzamen. Daarnaast wordt er gewerkt aan meer duurzame mobiliteit en een aanpak voor klimaatadaptatie. Dat verbetert ook de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Zeeland en Vlaanderen.