We zetten dan ook in op innovatief en toekomstgericht zoetwaterbeheer in de hele keten. Hierbij werken we aan vier hoofdpunten:

 1. Vasthouden en opslaan regenwater
  Het vasthouden en opslaan van regenwater en afkoppelen van stedelijk gebied. Bovengronds kan dit in natuurlijke klimaatbuffers, recreatiegebieden of technische bassins; ondergronds door slimme infiltratietechnieken. Dit beperkt overlast bij intensieve regenbuien en vult de zoetwatervoorraad aan.
 2. Beperken gebruik en optimaliseren hergebruik
  Het beperken van het zoetwatergebruik in de landbouw, industrie, recreatie en huishoudens. In de landbouw kan dit door het toepassen van slimme irrigatietechnieken; in de industrie en stedelijk gebied door spoelwater en effluent (gezuiverd water) van rioolwaterzuiveringsinstallaties geschikt te maken voor toepassing in landbouwgebieden.
 3. Aanpassen teelt landbouw
  Waar nodig aanpassen van teelten en werken met gewassen met een beperktere zoetwatervraag of met meer zouttolerante gewassen.
 4. Maatwerk aanvoer
  Hierbij denken we aan een maatwerkoptimalisatie van het zoetwateraanvoersysteem in de delta en (verdere) verplaatsing van zoetwaterinlaten naar de oostzijde van de Zuidwestelijke Delta. Daarbij kunnen we een koppeling leggen met de energietransitie en circulaire economie. De insteek daarbij kan zijn:
 • Versterking van duurzame energieproductie en -gebruik op agrarische bedrijven.
 • Versterking van de kringlooplandbouw en andere vormen van circulaire, agrarische productie op regionaal en/of bedrijfsniveau.
 • Versterking regionale productie en afzet: streekproducten voor de recreatieve sector en grondstoffen voor de industriële sector.