Water tussen Wal en Schelde

Gebruik van afstromend water aan de voet van de Brabantse Wal

Benutten van ongebruikt zoet water aan de voet van de Brabantse Wal.

Goed gebruik maken van afstromend zoet water

Aan de voet van de Brabantse Wal komt een grote hoeveelheid zoet water vrij, afkomstig uit de bodem (kwel) en van directe regen. Op dit moment stroomt dit water, ongeveer 30 miljoen kuub per jaar, ongebruikt de Westerschelde in. De waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen, provincies Noord-Brabant en Zeeland en Evides Waterbedrijf hebben de ambitie het water nuttig te gebruiken. De partners zien diverse mogelijkheden voor het zoete water uit de Brabantse Wal. Zo is het water geschikt voor natuurontwikkeling, als landbouwwater en mogelijk zelfs voor drinkwatervoorziening.

Deltaprogramma

In 2021 is ‘Gebruik afstromend water van de Brabantse Wal’ als maatregel opgenomen in het Deltaplan Zoet Water voor de periode 2022-2027. Het project stond in 2023 en het eerste deel van 2024 in het teken van monitoringsactiviteiten en modelonderzoek in het gebied. In het grensgebied van de waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen zijn veel metingen uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de waterkwaliteit en waterkwantiteit op deelstroomgebiedsniveau. Met deze informatie startte de projectgroep eind 2023 met een analyse van de haalbaarheid van twee resterende deelprojecten: “Afstromend water voor natuur: wateraanvoer naar Natura 2000-gebied Markiezaatsmeer” en “Afstromend water voor verbeteren waterkwaliteit en/of optimalisatie watersysteem”.

Natuurontwikkeling

Door maatregelen in het watersysteem is het mogelijk water in te zetten voor de kwelafhankelijke natuur aan de noordkant van het projectgebied. Dit water kan daarnaast worden afgeleid richting het Markiezaatsmeer ten zuiden van Bergen op Zoom. Dit extra water zorgt daarmee voor natuurherstel aan de voet van de Wal en geeft invulling aan de Natura 2000 doelen voor het Markiezaatsmeer.

Landbouwwater

Er is extra water nodig voor de toekomstige watervraag voor de landbouw in het gebied aan de voet van de Brabantse Wal. Onderzocht wordt of het Walwater als voeding kan dienen op de bestaande Landbouwwaterleiding in Zuid-Beveland. Evides voedt die nu nog met water uit de waterbekkens in de Biesbosch.

Meer informatie