Deltabeslissing Zoetwater

Droog landschap © Deltaprogramma

Nederland krijgt naar verwachting steeds vaker te maken met perioden van droogte. Die kunnen leiden tot watertekorten voor onder andere de drinkwatervoorziening, de natuur, de scheepvaart en de industrie. Het doel van de Deltabeslissing Zoetwater is dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekort.

Beschikbaarheid zoetwater cruciaal   

Voldoende zoet water is cruciaal, bijvoorbeeld voor de stabiliteit van dijken, voor natuur en voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Veel economische sectoren zijn afhankelijk van zoet water, zoals landbouw, scheepvaart en industrie. Genoeg zoet water is ook van belang voor de volksgezondheid, het leefmilieu en het tegengaan van bodemdaling.

Droogte en zoetwaterbeschikbaarheid

Het is een grote uitdaging om Nederland ook in de toekomst te blijven voorzien van voldoende zoet water van goede kwaliteit. Het aanbod van zoet water is niet altijd genoeg voor de vraag. Langdurige droogteperioden leidden in het verleden op verschillende plaatsen tot problemen, zowel in landbouw- en natuurgebieden als in stedelijk en landelijk gebied. De verwachting is dat zulke droogteperioden in de toekomst vaker optreden. Zonder aanvullende maatregelen raakt het watersysteem verder uit balans. Blijven investeren is nodig om Nederland voor te bereiden op droogte.

 

Zoetwater is een van de drie thema’s uit het Deltaprogramma. Het algemene beleid is vastgelegd in de Deltabeslissing Zoetwater. Concrete maatregelen voor de uitvoering van het beleid staan beschreven in het Deltaplan Zoetwater.

Zoet water in de Zuidwestelijke Delta

Wil je meer weten over de aanpak van zoet water in de Zuidwestelijke Delta? Bekijk dan de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta, de aanvulling daarop voor zoet water en de themapagina over zoet water in de Zuidwestelijke Delta.