IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta via IBP Vitaal Platteland

Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta is de ambitie van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Zuidwestelijke Delta.

Gebiedsplan

De Zuidwestelijke Delta is een aantrekkelijk, gevarieerd en historisch rijk gebied en tegelijkertijd een gebied met een aantal grote opgaven voor een vitaal platteland. Onder andere de verduurzaming van de landbouw, de (be)leefbaarheid en voldoende en goed water, waarbij de bestuurlijke grenzen soms in de weg zitten. De drie provincies, waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland stelden samen met het ministerie van LNV en met input van een groot aantal actieve stakeholders in het gebied een Gebiedsplan op.

Broedplaatsen

In drie broedplaatsen werken overheden samen met andere partijen in het gebied aan de thema’s: Volhoudbare landbouw, Zoetwater en Genieten en beleven in de Delta. Deze broedplaatsen werken op regionaal niveau samen met de lokale netwerken om de initiatieven en projecten in het gebied te realiseren. Opgaven worden hierin gebundeld. Het plan is dat deze broedplaatsen via pilots ideeën en oplossingen uitproberen en onderzoeken.

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Met de broedplaats Volhoudbare landbouw wil het IBP-VP richting geven en de collectieve zoektocht starten hoe de Zuidwestelijke Delta een nationaal en internationaal toonbeeld kan worden. Een toonbeeld van een volhoudbare, hoog-innovatieve en circulaire agrarische sector én voedselketen. Om dit voor elkaar te krijgen, met overheden, boeren, voedselketenspelers, kennis en onderwijs met elkaar samen.

Broedplaats Zoetwater

Het doel van de broedplaats Zoetwater is om toe te werken naar een klimaatbestendige zoetwatervoorziening voor verschillende functies. Er wordt onderzocht hoe duurzame landbouw en natuurbeheer in de toekomst ook zonder aanvullende zoetwateraanvoer en met een toenemende zoutdruk en verzilting in de Zuidwestelijke Delta kan worden bedreven. De broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland (onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland) is al volop met concrete projecten aan de slag.

Broedplaats Genieten en beleven in de Delta

Het doel van de broedplaats Genieten en beleven in de Delta is het versterken van de beleefbaarheid in de Delta. Zowel op het gebied van toerisme, recreatie en landschap als op de innovatiekracht en trots van de Zuidwestelijke Delta. Deze broedplaats bestaat uit een samenwerking tussen Geopark Schelde Delta, het themajaar 600 jaar Elisabethsvloed en de Delta Innovation Days.