Graanveld_LivingLabSchouwen-Duiveland

‘Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland werken we in perspectiefrijke projecten met veel partijen samen door kennis te ontwikkelen en te delen,’ legt projectleider Kitty Henderson van gemeente Schouwen-Duiveland uit. ‘In eerste instantie richten we ons op twee urgente vraagstukken. Het eerste draait om de duurzame zoetwatervoorziening voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw en om nieuwe zoete, zoute en zilte teelten op het land. De tweede vraag richt zich op ecologisch verantwoorde zoute voedselproductie in de Oosterschelde en Grevelingen. Denk dan aan kansen voor schelpdierkweek, algen- en wierenteelt en combinaties hiervan.’

Natuurlijk Zoet_Living Lab Schouwen-Duiveland

Project Natuurlijk Zoet

Een voorbeeld van een perspectiefrijk project is ”Natuurlijk Zoet”. Dit is een gezamenlijk (gefinancierd)  initiatief van Agrarisch Schouwen-Duiveland, Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland. In dit project brengen agrariërs samen met hydrologen van Acacia Water het zoutgehalte in het oppervlaktewater over een langere tijd in beeld. Want het zoutgehalte varieert gedurende het jaar en is afhankelijk van de neerslag (zoet water). ‘Begin 2019 startte dit project met een bijeenkomst met circa honderd agrariërs,’ vertelt Kitty. Twintig agrariërs meldden zich toen enthousiast aan om minimaal twee jaar periodiek het zoutgehalte in het oppervlaktewater te meten en de gegevens door te sturen naar de database van Acacia Water. Een app maakt vervolgens alle gegevens voor de deelnemers aan Natuurlijk Zoet zichtbaar. De app geeft ook iedere twee weken een melding om te gaan meten.’

Sporen in gewas_Living Lab Schouwen-Duiveland

Alleen red je verbetering van het zoetwaterbeheer niet’

Een van die enthousiaste agrariërs is Martijn van de Bijl. Hij staat aan het roer van De Zonnehoeve in Zonnemaire, een akkerbouwbedrijf en ruim opgezette landschapscamping. De aanleiding voor Martijn om mee te doen met Natuurlijk Zoet was een perceel van vijf hectare met zowel verdroogde als met nog groene delen gewas. Martijn: ‘Ik vroeg me af wat er aan de hand was en wat ik kan doen om dit op te lossen. Sinds april vorig jaar meet ik dan ook het zoutgehalte in de sloten. Eerst op tien en nu op vijftien meetlocaties.’ Hij is blij verrast over hoe gemeente Schouwen-Duiveland zich samen met Agrarisch Schouwen-Duiveland, de provincie en het waterschap inzet voor zoetwater en is heel content met de opzet van het project. ‘Alleen red je het niet,’ benadrukt Martijn. ‘Als we het zoetwaterbeheer willen verbeteren, hebben we alle partijen die daarbij betrokken zijn nodig om de knelpunten en mogelijkheden te bespreken.’

Digitaal trefpunt

De website van Living Lab Schouwen-Duiveland ging medio juni live en is hét digitale trefpunt waar agrariërs, kennisinstellingen en overheid informatie en kennis kunnen delen. Er is veel informatie te vinden over de onderzoeksthema’s en de verschillende projecten. Meer weten? Neem dan een kijkje op de website van Living Lab Schouwen-Duiveland.

Kernteam

Het Living Lab Schouwen-Duiveland is een netwerk met een lichte organisatiestructuur. Leden van het kernteam zijn gelijkwaardig en koppelen zelf terug aan de bestuurder. Gemeente Schouwen-Duiveland trekt het project. Partnerorganisaties zijn: waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Erasmus Universiteit/ ERBS/ GovernEUR, Delta Platform – Centre of Expertise Water & Climate, HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool, Scalda, Pontes Pieter Zeeman, Buro Waterfront, 015 Communicatie, ZLTO, Agrarisch Schouwen-Duiveland, Deltares, Acacia Water en KWR Water.