Proeftuin Zoet Water

Proeftuin Zoet Water

Het doel van de Proeftuin Zoet Water: balans brengen en houden tussen de behoefte aan en de beschikbaarheid van zoet water.

Zoet water in de hele regio

De Proeftuin Zoet Water richt zich op kennisontwikkeling over zoet water. In de Proeftuin kijken overheden en gebruikers, met name agrariërs, hoe de beschikbaarheid van zoet water kan worden vergroot, door bijvoorbeeld efficiëntere opslag van neerslag. En hoe de zoetwatervraag kan worden verminderd door innovatiever gebruik. Onderzoek, verkenningen en pilots moeten inzicht geven in mogelijke oplossingen voor het zoetwaterprobleem in de regio. Dit helpt ondernemers, zoals landbouwers, bij het nemen van maatregelen, zodat zij ook in de toekomst zeker zijn van voldoende zoet water.

Innovatie

De partners in het programma onderzoeken diverse innovatieve maatregelen om de zoetwatersituatie te verbeteren en daarmee een gereedschapskist te vullen met gevalideerde aanpakken om die later op te schalen. Het gaat daarbij zowel om methoden om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten, met name door meer zoet water in de ondergrond te bergen, als om doelmatiger gebruik van het (schaars) beschikbare water. Een overzicht van de reeds uitgevoerde projecten vind je op de website van Provincie Zeeland.

Opgave

De Proeftuin Zoet Water richt zich op het Zeeuwse gebied dat in de zomer geen of onvoldoende zoet water ontvangt via de rivieren en dus voor de zoetwatervoorziening afhankelijk is van neerslag. Ook neemt de beschikbaarheid van zoet water af als gevolg van verzilting en klimaatverandering, terwijl de vraag overwegend toeneemt. De opgave is de onbalans tussen behoefte en beschikbaarheid, die toeneemt, te beperken en zo in elk geval voor de komende decennia condities te creëren waaronder rendabele reguliere landbouw nog mogelijk is.