De insteek van het handelingsperspectief is om deze waardevolle habitats voor de middellange termijn zoveel mogelijk te herstellen en te behouden. Dit kan door het slim benutten van sediment in de zeearmen en in de Voordelta. Het zijn nationale en internationale belangrijke, beschermde natuurgebieden en onderdeel van internationale routes van trekvogels en trekvissen. Ook voor de waterveiligheid is dit belangrijk. De voorlanden van de dijken spelen door hun dempend vermogen van de golfkracht en hun bijdrage aan de stabiliteit van de dijken een belangrijke rol bij de hoogwaterbescherming van het achterland. Bestaande (programmatische) kaders zoals PAGW, Natura 2000 en KRW werken momenteel al aan het functioneel herstel en behoud van deze kwetsbare gebieden.

Onderzoeken alternatieven

Op de lange termijn is dit door de zeespiegelstijging voor een deel van de gebieden waarschijnlijk niet mogelijk. Daarom is belangrijk om te onderzoeken welke alternatieven we kunnen ontwikkelen. Hierbij denken we aan habitatontwikkeling in de Voordelta en de ontwikkeling van deltanatuur in de dynamische dijkzones.

Duurzame energie

De koppeling met duurzame energie leggen we door zandsuppleties die nodig zijn voor de instandhouding van de intergetijdengebieden zoveel mogelijk energieneutraal uit te voeren.