Natura 2000

Zeehonden in de Oosterschelde (Natura 2000-gebied)

De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke omgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Europees netwerk van beschermde natuurgebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Het is belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen. Nederland heeft zo’n 160 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 voorkomt dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer hetzelfde wordt.

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Het Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen geven aan welke soorten en welke natuurgebieden (habitats) de lidstaten moeten beschermen. De minister wijst allereerst een gebied aan als Natura 2000-gebied met een aanwijzingsbesluit. Voor elk Natura 2000-gebied wordt op basis van het aanwijzingsbesluit een beheerplan opgesteld.

Zuidwestelijke Delta

Elk Natura 2000-gebied heeft een voortouwnemer bij het opstellen van het beheerplan. In de Zuidwestelijke Delta is Rijkswaterstaat voortouwnemer van de Voordelta, de Vlakte van de Raan en de Deltawateren. De Deltawateren zijn de grote wateren in de Zuidwestelijke Delta: de Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Oude Maas, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe. Voor deze zeven wateren maakte Rijkswaterstaat één beheerplan: het beheerplan Deltawateren.