Oosterscheldevisie 2018-2024

Zeilschepen op de Oosterschelde

De toekomst van het Nationaal Park Oosterschelde staat onder druk. De deltawerken hebben het watersysteem veranderd. Als gevolg daarvan verliezen de natuur, visserij en recreatie terrein. Het ruimtegebruik in het Oosterscheldegebied wordt steeds complexer. Dit komt door de combinatie van de vele verschillende functies: veiligheid, natuur, visserij, recreatie, landbouw en scheepvaart. Functies die elkaar kunnen versterken, maar die elkaar ook in de weg kunnen zitten. Dit vraagt om een heldere visie op de toekomst van de Oosterschelde.

Visie

In mei 2018 stelde Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland de Oosterscheldevisie 2018 – 2024 vast. Uitgangspunt is daarbij een goede balans tussen bescherming en behoud van natuur en ruimte voor het gebruik door de recreatie-, visserij-, landbouw- en scheepvaartsectoren. De ontwikkelingen van de Oosterschelde zijn vanuit de driehoek ‘veiligheid, ecologie en economie’ uitgewerkt. Verder gaat de visie in op de thema’s duurzaamheid, innovatiekracht en ruimtelijke kwaliteit.

Concrete opgave

In het laatste hoofdstuk van de Oosterscheldevisie staan concrete opgaven en ambities voor de toekomst benoemd. Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een onderwaterreservaat. Daarnaast tekenen verschillende partijen in 2022 een samenwerkingsovereenkomst waarin (financiële) afspraken staan voor een zandsuppletie van de Galgeplaat. Ook wordt er samen met het Rijk gekeken naar de gevolgen van zeespiegelstijging. Vervolgens moet de vertaling hiervan naar het Oosterscheldegebied plaatsvinden. Wat er gebeurt met de Oosterscheldekering is hierbij één van de belangrijkste discussiepunten.