Oosterscheldevisie 2018-2024 

Op 22 mei 2018 stelden Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland de Oosterscheldevisie 2018-2024 vast: “De Oosterschelde pakt door”. De visie is het resultaat van een gezamenlijke zoektocht van betrokken overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten naar de beste oplossingen voor het toenemende ruimtegebruik van het Oosterscheldegebied. Uitgangspunt is daarbij een goede balans tussen bescherming en behoud van natuur en ruimte voor het gebruik door de recreatie-, visserij-, landbouw- en scheepvaartsectoren. De ontwikkelingen van de Oosterschelde zijn vanuit de Zuidwestelijke Delta-driehoek “veiligheid, ecologie en economie” uitgewerkt. Ook geeft de visie aandacht aan de thema’s duurzaamheid, innovatiekracht en ruimtelijke kwaliteit.

Belang bij een mooie Oosterschelde

Alle partijen die meegewerkt hebben aan de visie hebben belang bij een mooie Oosterschelde, waar je goed kunt wonen, werken en recreëren. Dat zijn: Provincie Zeeland, de Oosterscheldegemeenten, Rijkswaterstaat Zee & Delta, waterschap Scheldestromen, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Toeristisch Ondernemend Zeeland, de ZLTO, de Nederlandse Oestervereniging, Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur, Vereniging Zeeuwse Hangcultuurkwekers, de Vereniging van Beroepsvissers op de Oosterschelde, Nationaal Park Oosterschelde, NIOZ/IMARES, de Nederlandse Onderwatersportbond, Koninklijke Schuttevaer en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Een versterkende combinatie van functies: dat is de uitdaging

Het ruimtegebruik in het Oosterscheldegebied wordt steeds complexer door de combinatie van de vele verschillende functies: veiligheid, natuur, visserij, recreatie, landbouw en scheepvaart. Functies die elkaar kunnen versterken, maar elkaar ook in de weg kunnen zitten. Alle sectoren zijn overtuigd van het belang van het behoud van landschappelijke kwaliteit van de Oosterschelde en de aantrekkingskracht voor alle gebruikers. Economische sectoren willen zich graag verder ontwikkelen en hun bedrijf kunnen voortzetten. Natuurorganisaties focussen zich op het behoud van de natuurwaarden en de landschappelijke kwaliteit. Om deze functies te kunnen combineren en het liefst elkaar te laten versterken is heel goede afstemming nodig binnen het Oosterscheldegebied. Daarbij vragen ontwikkelingen als zandhonger, klimaatverandering en de zeespiegelrijzing en innovatie ook volop aandacht.

Kennisontwikkeling over de Oosterschelde

De Oosterscheldevisie geeft vanuit concrete opgaven en ambities voor de toekomst aan dat er bijvoorbeeld meer kennis nodig is over het gebied. Zo ontbreekt kennis over de sedimenthuishouding en het watersysteem. Dat is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken over economische gebruiksruimte en om de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Ook worden kennisonderzoeken voorgesteld naar de mogelijkheden voor een onderwaterreservaat en een nieuwe plaat voor oesterkweek, natuurontwikkeling en waterveiligheid. In het najaar 2018 zijn de verschillende sectoren gestart met het uitwerken van de opgaven en ambities uit de visie tot een uitvoeringsplan.

KennisCongres Oosterschelde

KennisCongres Oosterschelde: de Oosterschelde voor toekomstige generaties

Het KennisCongres Oosterschelde is een initiatief van en wordt georganiseerd door Siebe Kramer, Aad Smaal, Idco Duijnhouwer en Philip Drontmann. Zij organiseren het congres met brede steun van betrokken partijen en belanghebbenden, zoals gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, de schelpdiersector en Nationaal Park Oosterschelde. Op 29 oktober kijken wetenschappers, overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers in het Ir. J. W. Topshuis samen naar de toekomst van de Oosterschelde over 50 jaar. Dit doen zij, aansluitend op de Oosterscheldevisie, ook vanuit de ambitie om veiligheid, natuur en economie te verbinden. Belangrijkste thema’s van dit congres zijn klimaatverandering en innovatie. Met deze dag wordt ook het startschot gegeven voor de kenniscommunity Oosterschelde als onderdeel van de kenniscommunity Zuidwestelijke Delta. Kijk voor meer informatie over het programma op de website van het KennisCongres.