Zo kunnen havens zich ontwikkelen tot kernpunten van energietransitie en circulaire economie door:

  • De productie van duurzame energie en deze efficiënt te gebruiken en op te slaan;
  • De elektriciteit die aanlandt van windparken op zee deels te benutten voor waterstofproductie als duurzame brandstof voor vrachtwagens, schepen, recreatieboten en openbaar vervoer;
  • Het kernpunt te zijn voor de circulaire economie door korte kringlopen, de samenvoeging van industriële bedrijven en samenwerking met de agrarische sector.

Robuuste ecologische verbindingen

Daarnaast zetten we vanuit dit handelingsperspectief in goede, robuuste ecologische verbindingen tussen delta en zee, de deltabekkens onderling en tussen de delta en het rivieren gebied. Hierdoor kan het ecologische estuariene deltasysteem zich robuust en veerkrachtig ontwikkelen en beperken we de risico’s op de achteruitgang van de biodiversiteit en een slechte waterkwaliteit. De gezondheid van de zeearmen vormt het fundament voor de duurzame balans in de ontwikkeling van natuur en economie.

Kansen voor schelpdiersector

Ook voor de schelpdiersector is een gezonde, verbonden delta belangrijk. De sector is gebaat bij een goede nutriëntenbalans, een goed functionerend ecosysteem en voldoende doorstroming. Vanuit de Gebiedsagenda zien we ontwikkelingsruimte voor de schelpdiersector op de Noordzee en in aquacultuur. De verbonden zeearmen maken dit gebied ook tot een unieke spot voor waterrecreatie. De toekomstige ontwikkelingen kunnen harmonieus samenvloeien met de overige watergebonden activiteiten binnen de grenzen van de klimaatverandering.