Kaderrichtlijn Water (KRW)

Krekenlandschap © Nelie Houtekamer I Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. De richtlijn is sinds 2000 van kracht. In Nederland vertaalt de Rijksoverheid de Kaderrichtlijn Water (KRW) in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten.

Verbetering waterkwaliteit

Per stroomgebied geven stroomgebiedbeheerplannen aan hoe de waterkwaliteit kan verbeteren. Nederland is verdeeld over vier internationale stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems. Binnen elk district werken provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan schoner water.

Ecologische en chemische waterkwaliteit

Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Waterstaatkundige ingrepen maakten Nederland in de vorige eeuw veilig, maar hebben ook een keerzijde. De natuurlijke stroming van het water veranderde en op veel plekken verdwenen geleidelijke overgangen van land naar water en van zoetwater naar zoutwater. Hierdoor missen planten en dieren geschikt leefgebied en zijn hun migratieroutes geblokkeerd. De KRW investeert in het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit door planten en dieren een goede leefomgeving te bieden. De Kaderrichtlijn Water zorgt er ook voor dat er geen schadelijke stoffen in het water terecht komen waar mensen of de natuur last van kunnen krijgen, de chemische waterkwaliteit.