Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economieDat is waar Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de RVO in opdracht van de ministeries van IenW en LNV aan werken met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

De keerzijde van waterstaatkundige ingrepen  

In de vorige eeuw maakten grote waterstaatkundige ingrepen Nederland veilig en welvarend. Maar deze ingrepen hebben ook een keerzijde. Kenmerkend leefgebied zoals intergetijdengebieden, moeras en de afwisseling van zandplaten en geulen gingen daardoor verloren. Net als de overgangen van land naar water en van zoetwater naar zoutwater. Door de veranderingen missen veel planten en dieren geschikt leefgebied en is de biodiversiteit beperkt. Een impuls voor natuur en ecologie in de grote wateren is nodig.

Veerkrachtige ecologie en robuuste natuur

Via een programmatische aanpak treft de PAGW maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van een veerkrachtige ecologie en robuuste natuur in de grote wateren. Het totale maatregelenpakket voor de grote wateren bestaat uit ruim 30 mogelijke projecten die verspreid liggen over vier gebieden: de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Waddenzee en Eems-Dollard en de Grote Rivieren. Een belangrijk onderdeel van de programmatische aanpak is het raadplegen van en samenwerken met maatschappelijke organisaties en bestuurlijke partners in de verschillende regio’s.

Getijdennatuur terug in de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is het overgangsgebied waar de grootste rivieren van Nederland en België uitmonden in de Noordzee. Dit gebied is een veranderlijk stelsel van geulen, zandplaten, slikken en schorren. Dit stelsel is in de loop van eeuwen ontstaan door eb en vloed. Afwisselend staat het gebied onder water en valt het droog. Dit maakt de Zuidwestelijke Delta een belangrijk leefgebied voor zeedieren en vogels. In een deel van de bekkens is het oorspronkelijke getijdenkarakter verdwenen. Bijvoorbeeld in de Grevelingen, het Volkerak-Zoommeer en het Veerse Meer. Het herstel van de unieke karakteristieken van de deltanatuur vraagt dan ook om een doordachte aanpak op systeemniveau zoals opgenomen in de PAGW-maatregelen.