Preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding

Haringvliet Hollandsch Diep

De Biesbosch Rijn-Maasmonding is een omvangrijk gebied. Het is één van de weinige zoetwatergetijdengebieden die de wereld telt. Er is al een flink aantal projecten uitgevoerd om de natuur- en waterkwaliteit te verbeteren en er staan nog maatregelen gepland. Desondanks blijkt dat de natuur- en waterkwaliteit nog niet op orde is. Op sommige plekken verslechtert deze zelfs. Daarom zijn RVO, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), gestart met een preverkenning.

Duurzaam robuust en veerkrachtig ecosysteem

De preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding is een project dat wordt uitgevoerd in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).  De PAGW heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken in de grote wateren. Om dit te bereiken is het nodig om de verbindingen tussen de grote wateren en hun omgeving te herstellen en de ecologische dynamiek te versterken. De preverkenning Biesbosch Rijn-Maasmonding onderzoekt hoe het gebied zich kan ontwikkelen tot een duurzaam robuust en veerkrachtig ecosysteem.

Integrale aanpak

Met de uitkomsten van de preverkenning wordt duidelijk welke kansrijke maatregelen er zijn. Daarbij wordt ook bekeken hoe deze aanpak samenhangt met de andere opgaven in het gebied en of er meekoppelkansen zijn. Naast deze preverkenning wordt binnen de PAGW ook een streefbeeld opgesteld voor het bredere gebied van de Rijn-Maas-Scheldemonding. Dit gebeurt samen met de PAGW Zuidwestelijke Delta. Natuur houdt geen rekening met grenzen. Daarom is het belangrijk om deze aanpak goed met elkaar af te stemmen.

Meer informatie