Zandsuppletie Galgeplaat en slikken van Dortsman

Oosterschelde
Galgeplaat in de Oosterschelde

De Galgeplaat en de omliggende gebieden zijn belangrijke foerageergebieden voor vogels en rustplaatsen voor zeehonden. Door zandhonger en zeespiegelstijging worden de zandplaten in de Oosterschelde kleiner en de getijgeulen ondieper. Om de platen in stand te houden is een zandsuppletie nodig.

Zandhonger en zeespiegelstijging

Door de aanleg van de Oosterscheldekering zijn de getijdenstromen door het zeegat van de Oosterschelde afgenomen en treedt er zandhonger op. Dit betekent dat de zandhuishouding in de Oosterschelde uit balans is, omdat er onvoldoende sedimentaanvoer is vanuit de Noordzee naar de platen. Er is niet genoeg energie om zand uit de geulen op de platen te brengen en zo op hoogte te houden. Daarnaast speelt zeespiegelstijging een belangrijke rol. De platen komen niet alleen door zandhonger lager te liggen, maar verdwijnen ook langzaam onder water door het stijgen van de zeespiegel. Daardoor worden de voor vogels en zeehonden zo belangrijke Galgeplaat en andere intergetijdengebieden in de Oosterschelde steeds lager en kleiner. Hiernaast ontstaan er door harde wind zwaardere golfaanvallen op de omliggende dijken, omdat deze niet gedempt worden door de platen.

Zandsuppletie

In juni 2022 is de planuitwerkingsfase voor de zandsuppletie Galgenplaat gestart. De suppletie van de Galgeplaat is opgenomen in de tweede tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). De opdrachtgevers voor de zandsuppletie zijn de ministeries IenW en LNV. De samenwerkingspartners zijn Provincie Zeeland en Natuurmonumenten. Op 8 december 2022 is de Samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerkingsfase zandsuppletie Galgeplaat door de partijen getekend. De uitvoering van het project gebeurt door Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, provincie Zeeland en Natuurmonumenten. Naar verwachting is het definitief ontwerp eind 2024 klaar. Daarna volgt een periode van vergunningaanvraag, waarna in 2026 en 2027 de aanleg van de suppletie kan plaatsvinden.