Hagar Roijackers: ‘De PAGW staat voor toekomstbestendige grote wateren, waar klimaatbestendige en robuuste natuur goed samengaat met een krachtige economie. Dat doel sluit naadloos aan op de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de meest klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. Deze extra impuls helpt ons in de ambitie!’ Ook Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta, is verheugd over de toekenning van het Rijksbudget: ‘De reserveringen zie ik als erkenning, zowel voor de soepele samenwerking in onze Delta als voor het grote belang van ons natuurlijk systeem. We kijken er enorm naar uit aan de slag te gaan.’

In de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met regionale partijen. Doel van het investeringsprogramma is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het versterken van de natuur. Dat gebeurt in vier gebieden, waar de Zuidwestelijke Delta er een van is. De PAGW is gestart in 2018 en loopt door tot 2050, in verschillende tranches.

Aan de slag! Met twee projecten en twee preverkenningen

Er is budget gereserveerd voor de volgende projecten en preverkenningen:

  • Project Zandhonger Kom Oosterschelde
  • Project Langetermijnperspectief Natuur Schelde-Estuarium
  • Preverkenning Vogels en Vis in de Zuidwestelijke Delta
  • Preverkenning Verbeteren water- en bodemkwaliteit Veerse Meer

We lichten ze hieronder toe.

Galgeplaat in de Oosterschelde

Project Zandhonger Kom Oosterschelde

Het inrichtingsproject Zandhonger Kom Oosterschelde is een zandsuppletie gericht op het in stand houden van de intergetijdengebieden van de Oosterschelde. Rijkswaterstaat krijgt opdracht om dit project uit te voeren. Dit project past in de reeks van de andere zandsuppleties in de Oosterschelde: de Zandsuppletie Roggenplaat die inmiddels succesvol is afgerond, en de Zandsuppletie Galgeplaat, waarvoor nu de planuitwerking is gestart.

Project Langetermijnperspectief Natuur Schelde-Estuarium

Het inrichtingsproject Langetermijnperspectief Natuur Schelde-Estuarium heeft als doel om een impuls te geven aan de samenwerking van de regio en het Rijk bij integrale gebiedsconcepten die klimaatbestendige natuur combineren met landbouw en waterveiligheid. Hierbij wordt aangesloten bij de gebiedsaanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en Water en Bodem Sturend. In 2023 bereiden de VNSC en de Schelderaad de MIRT-startbeslissing voor.

Preverkenning Vogels en Vis in de Zuidwestelijke Delta 

De preverkenning Vogels en Vis in de Zuidwestelijke Delta betreft een overkoepelend onderzoek naar mogelijkheden om populaties vogels en vis in de Zuidwestelijke Delta duurzaam in stand te kunnen houden. Hierbij worden alle grote wateren in verbinding bekeken. In de komende maanden staat de verdere uitwerking van dit voorstel op het programma.

Veerse Meer © Edwin Paree

Preverkenning Verbeteren water- en bodemkwaliteit Veerse Meer

Het projectvoorstel Verbeteren water- en bodemkwaliteit Veerse Meer richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit. Vooralsnog is voor dit project nog geen budget gereserveerd. Op verzoek van de ministers van IenW en LNV wordt de komende maanden gewerkt aan een voorstel voor een preverkenning. Deze preverkenning richt zich op een structurele aanpak van de problematiek omtrent waterkwaliteit en natuur in het Veerse Meer. En past daarmee vanuit de Zuidwestelijke Delta helemaal bij de Gebiedssamenwerking Veerse Meer. Hierin werken partijen samen om de kwaliteit van het gebied rond het Veerse Meer te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Dit proces richt zich niet alleen op het hier en nu, maar juist ook op de toekomst van (de waterkwaliteit van) het Veerse Meer. Bekijk ook het project Waterkwaliteit Veerse Meer.

Brouwersdam Grevelingemeer - Zuidwestelijke Delta

Mogelijk extra budget voor Getij Grevelingen

Een deel van het totale beschikbare budget in de 3e tranche van de PAGW is nog niet toegekend. Het gaat om € 59,7 miljoen. De ministers besluiten medio 2023 over de verdeling van dit budget, maar hebben hiervoor eerst meer informatie nodig. Een van de vijf projecten die zijn ingediend zijn de meerkosten voor Getij Grevelingen. Mogelijk wordt dus later dit jaar extra budget toegekend. Voor meer informatie, zie het project Getij Grevelingen.