Waterkwaliteit Veerse Meer

Veerse Meer
Het Veerse Meer

De laatste vijf jaar gaat de kwaliteit van het Veerse Meer achteruit. Om de waterkwaliteit te verbeteren, onderzoekt Rijkswaterstaat de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Een betere waterkwaliteit voor het Veerse Meer

Het Veerse Meer ontstond in het kader van de Deltawerken. Voor die tijd had het Veerse Meer een open verbinding en getij. De afsluiting van het Veerse Meer had negatieve gevolgen voor het water. Zo werd het troebel, groeide er zeesla en bloeiden er algen. Daarom legde Rijkswaterstaat in 2004 de Katse Heule aan, een doorlaat tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer. Hierdoor verbeterde de waterkwaliteit snel.

Peilbesluit Veerse Meer

In 2008 bleek echter dat de ontwikkeling van bodemdieren achterbleef. Daarom nam Rijkswaterstaat het besluit om meer water het meer in te laten stromen dan voorheen. In de jaren die daarop volgden ging het goed met het Veerse Meer.

Recente problemen

De laatste vijf jaar gaat de kwaliteit van het water en de waterbodem en natuur achteruit. Op enkele plaatsen stinkt de waterbodem en was er in de hete zomers van 2019 en 2020 sprake van vissterfte. Er is overlast door begroeiing, met name wieren en dieren, zoals de Japanse kruiskwal, die van nature niet thuishoren in het meer. Allemaal signalen die duiden op een onbalans. Naar aanleiding hiervan intensiveerde Rijkswaterstaat het monitoringsprogramma en zijn er aanvullende onderzoeken opgestart. In september 2021 startte Rijkswaterstaat een onderzoek, met het doel om in 2023 een de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld te hebben.

Onderzoek

Eind 2019 begon Rijkswaterstaat met een maandelijkse zuurstofmeting. Sinds begin 2020 voert ze daarnaast op zeventien locaties zuurstof-, chloride- en temperatuurmetingen uit. Om te komen tot een compleet beeld van het systeem, onderzoekt Rijkswaterstaat tenslotte de aan- en afvoer van waterstromen en flora en fauna. Het onderzoek moet in 2023 leiden tot een overzicht van knelpunten en oplossingsrichtingen. Daarmee moet duidelijk worden welke maatregelen er op de korte, middellange termijn en lange termijn nodig zijn om het Veerse Meer weer krachtig te maken. Halverwege 2023 moet dat leiden tot een spoorboekje, met vervolgonderzoek en maatregelen waar Rijkswaterstaat verder aan kan werken. Een klimaatadaptief plan voor de toekomst.

Video Still Veerse Meer