Op 26 september is de getijdenduiker officieel geopend door Anita Pijpelink (gedeputeerde provincie Zeeland), Luc Mangnus (dagelijks bestuurder waterschap Scheldestromen), Jack Werkman (wethouder gemeente Sluis), Alexander Bolomey (directeur stichting Het Zeeuwse Landschap) en Luke Slager (directeur Molecaten). De betrokken partijen werken sinds 2004 bij Breskens aan project Waterdunen, een bijzonder natuur- en recreatiegebied in aanbouw. Het doel is om in Waterdunen een gedempt getij te realiseren zodat een gebied met estuariene natuur (schorren en slikken) ontstaat.

Werking getijdenduiker 

De getijdenduiker vormt de verbinding tussen de Westerschelde en het achterliggende gebied. Dit ingenieuze bouwwerk heeft drie kokers. Via deze kokers komt zeewater het gebied binnen en verlaat het Waterdunen ook weer. Een aparte, vierde koker zorgt voor de afvoer van polderwater en is aangesloten op het nieuwe gemaal. Verschillende meetpunten staan in verbinding met de getijdenduiker en geven informatie door over de waterstand. Op basis van deze informatie en software worden de schuiven in de getijdenduiker gestuurd en het waterpeil in het gebied geregeld. Indien nodig, bijvoorbeeld bij stormvloed, kan de constructie hermetisch worden gesloten. Daarom heeft elke koker twee schuiven. Hoe verder de schuiven openstaan, hoe meer water het gebied binnenkomt. Dit is vooraf berekend en wordt nu in de praktijk getest.

Een schematische weergave van de getijdenduiker bij een gemiddelde getijsituatie
Een schematische weergave van de getijdenduiker bij een gemiddelde getijsituatie

Technische monitoringsperiode

Voordat de getijdenduiker definitief in gebruik wordt genomen, test waterschap Scheldestromen in nauwe samenwerking met provincie Zeeland het systeem uitgebreid. Deze testperiode duurt naar verwachting drie tot vier maanden, afhankelijk van de testresultaten. Het doel van deze zogenaamde technische monitoringsperiode is om het systeem beter te leren kennen en te kijken of alles werkt zoals is bedacht. Het testen gebeurt door een team van diverse gespecialiseerde bedrijven onder leiding van medewerkers van het waterschap en de Provincie. Deze bedrijven doen de metingen, analyses en beoordelen de testen.

Testen van ’t Killetje Buiten, de getijdenduiker en de inlaatkreek

De inlaat aan de Westerscheldezijde, bekend als ’t Killetje Buiten, de getijdenduiker en de inlaatkreek aan de Waterdunen-kant zijn voorzien van sensoren. Tijdens de monitoring voert het onderzoeksteam diverse testen uit. Op verschillende momenten staan de schuiven van alle drie de kokers open en worden uiteenlopende situaties nagebootst. Dit is met name om te kijken of de stroomsnelheid van het water bij het in- en uitlaten binnen de grenzen van de berekeningen vallen. Ook kijkt het team of de steenbestorting van de inlaatkreek en bij ’t Killetje Buiten netjes op zijn plaats blijft liggen. Tijdens het testen kan het waterpeil variëren of een periode op één peil blijven. Het water wordt in elke situatie gecontroleerd in of uit het gebied gelaten. Na de technische monitoringsperiode volgt er in 2020 nog een testperiode waarbij het gedempt getij in Waterdunen wordt ingeregeld.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over Waterdunen? Kijk dan op de website www.waterdunen.com.