In het voorjaar van 2019 stelde het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen het Voorkeursalternatief vast. Alex: ‘Hierin legde het waterschap vast dat we de dijk landinwaarts gaan versterken, waarvan het grootste gedeelte met een traditionele grondoplossing.’ In de zomer van 2019 startte de planuitwerkingsfase.

Dijkexcursie met omwonenden © Waterschap Scheldestromen

Omgeving betrekken

De dijkversterking bij Hansweert is complex. ‘In het dorp ligt de dijk ingeklemd tussen de bebouwde kom van Hansweert en een buitendijks gelegen bedrijf,’ legt Alex uit. ‘Het is een gigantisch project. Daarom hebben we de omgeving continu meegenomen in het proces. We kunnen niet alles zelf bedenken, daar hebben we de omwonenden echt voor nodig. Zij dachten mee over verschillende voorkeursvarianten en we haalden hun wensen en ideeën op tijdens inwonersavonden en dijkexcursies.’

Definitief Ontwerp gereed

‘Het Definitief Ontwerp is nu klaar,’ vertelt Alex. ‘In het Definitief Ontwerp hebben we uiteindelijk de dijk beter kunnen inpassen. Op een aantal locaties konden we de dijk niet versterken met een traditionele grondoplossing. Daar komen constructies in de dijk in de vorm van damwanden en een betonnen keermuur op de dijk. Hierdoor konden we de dijk aanzienlijk versmallen, met name in de dorpskern. Maar ook in het buitengebied hebben we door optimalisatie de dijk op een aantal trajecten smaller kunnen maken. Daardoor hoeven we minder grond aan te kopen. Verder optimaliseerden we de oostelijke ontsluitingsroute van Hansweert.’

Slibdepot Hansweert © Waterschap Scheldestromen

Duurzame en herbruikbare materialen

Alex: ‘De dijk moet natuurlijk in de eerste plaats waterveilig zijn. Daarnaast willen we duurzaam en circulair aan de dijk werken. Zo gebruiken we duurzame en herbruikbare materialen voor de versterking. We werken hiervoor aan een proef om zetstenen voor de steenbekleding van de dijk uit baggerspecie te maken. Verder zetten we in op hergebruik van materialen. Ook de aannemer draagt hieraan bij door materialen die bij het werk vrijkomen niet gelijk af te voeren, maar juist opnieuw in te zetten. Het voordeel hiervan is ook dat je minder transport nodig hebt, wat belangrijk is voor de stikstofbelasting. Verder zet de aannemer ook in op zo kort mogelijke transportroutes.’

De volgende stappen

De vergunningen, het Projectplan Waterwet en de gewijzigde Bestemmingsplannen liggen nu ter inzage. ‘De provincie Zeeland coördineert dit,’ vertelt Alex. ‘De samenwerking tussen de vier overheden, namelijk de gemeente Kapelle, gemeente Reimerswaal, provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen, verloopt goed. Verder wordt in juli dit jaar de Milieu Effect Rapportage nog getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij bekijken of we de impact op de omgeving goed in kaart hebben gebracht.’

De dijk bij Hansweert © Waterschap Scheldestromen

Start uitvoering

‘We hopen in het derde kwartaal van 2022 te starten met de daadwerkelijke uitvoering,’ sluit Alex af. ‘Het werk duurt drie tot vier jaar. Dat zal een behoorlijke impact op de omgeving hebben. Samen met de omgeving en de bevoegde gezagen bekijken we hoe we het gebied zo goed mogelijk kunnen ontsluiten tijdens de uitvoering. In 2025 moet de dijkversterking klaar zijn, dan is de dijk weer veilig.’

De dijkversterking Hansweert wordt uitgevoerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW), een samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta, werkt aan de dijkversterking Hansweert. Meer weten over de dijkversterking bij Hansweert? Kijk dan op www.scheldestromen.nl/hansweert.