Ruimtelijke adaptatie

De drie regio’s werken binnen de Zuidwestelijke Delta op verschillende manieren aan ruimtelijke adaptatie. De projecten lopen uiteen van het aanleggen van grote waterbuffers tot het verwijderen van tegels uit de tuin. Het is belangrijk dat overheden en inwoners samenwerken op het gebied van klimaatadaptatie. Zo kunnen ze samen de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk beperken.

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)

In 2019 startte Zeeland met stresstesten en de Zeeuwse Risicodialoog. Vervolgens ging de regio aan de slag met het opstellen van de strategie. Voor de zomer van 2021 was deze Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (de KasZ) klaar. De strategie is ontwikkeld door de gezamenlijke overheden, waarbij de gemeentelijke klimaatadaptatiestrategiën en de klimaatadaptatiestrategie van waterschap Scheldestromen als bouwstenen dienden. Ook van inwoners vraagt de nieuwe strategie een verandering in denken en doen. Om inwoners te helpen met wat zij zelf al kunnen doen, zet de provincie de website www.zeelandverandertmee.nl in.

Klimaatadaptatiestrategie Brabant

De provincies Noord-Brabant en Limburg zetten zich samen met hun partners in voor een Uitvoeringsprogramma en uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Daarbij hoort ook de doorwerking naar de praktijk. De twee provincies zijn opgedeeld in dertien werkregio’s van gemeenten en waterschappen. Twee daarvan, Waterkring West en We4Climate, bevinden zich in West-Brabant en zijn onderdeel van de Zuidwestelijke Delta. Een belangrijk onderdeel van de strategie is het klimaatwarenhuis. Dit is een online plek waar bewoners, professionals, docenten, studenten en ondernemers inspiratie kunnen opdoen op het gebied van klimaatadaptatie. De provincie vindt het belangrijk om de samenleving te betrekken bij klimaatadaptatie in hun eigen leefomgeving. Daarom werkt de provincie in haar aanpak zoveel mogelijk samen met bewoners.

Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Ook Goeree-Overflakkee zette al stappen op het gebied van ruimtelijke adaptatie. De gemeente startte in 2018 met het onderzoeken van de kwetsbaarheden op het eiland. Die bevindingen legde de gemeente in 2019 voor aan het waterschap, de provincie en de veiligheidsregio. Dit noemt ze ook wel de risicodialoog. Samen met de gemeenteraad is de klimaatadaptatiestrategie en -uitvoeringsagenda opgesteld. Zo is beschreven dat overheidspartijen samen maatregelen nemen in de gemeente, zoals aanpassingen aan afwateringssystemen en vergroening van het openbaar gebied. En dat zij ervoor zorgen dat klimaatadaptatie een vast onderdeel van beleid wordt, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprocessen. Er staat ook in de strategie dat de gemeente inwoners stimuleert tot het nemen van maatregelen, zoals het vergroenen van tuinen.