Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

Het doel van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland is een klimaatbestendig en waterrobuust Zeeland in 2050.

Hoe Zeeland om wil gaan met weersextremen

Het klimaat verandert. Ondanks dat we maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, krijgen we in de toekomst te maken met extremer weer, een warmer klimaat en een stijgende zeespiegel. Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van klimaatverandering en daarom is het nodig onze omgeving aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden.

Strategie en uitvoeringsagenda

In 2021 stelden alle Zeeuwse overheden samen de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland vast. De uitgevoerde stresstesten en de regionale risicodialoog vormden daarvoor de basis. In de strategie staat hoe Zeeland zich kan aanpassen aan het veranderende klimaat en omgaan met de gevolgen daarvan. Op basis van de strategie stelde Zeeland voor de periode 2021-2026 een uitvoeringsagenda op. De verschillende partners maken een verdiepingsslag voor de eigen organisatie.

Klimaatadaptatie is van alle Zeeuwen

Klimaatadaptatie is een opgave voor de hele Zeeuwse samenleving: inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Geen van deze partijen kan het alleen. De strategie heeft nadrukkelijk als doel te inspireren en verbinden en geeft richting aan deze samenwerking. Provincie Zeeland daagt inwoners, ondernemers en ook zichzelf (de overheid) uit om een bijdrage te leveren aan de ambities. Zo werken we samen aan de toekomst van onze provincie.

Klimaatadaptatie Zeeland

Hoe we ons aanpassen aan het veranderende klimaat