De ondertekenaars van het convenant waren Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten. Het klimaatconvenant is een volgende stap richting een gezamenlijke aanpak op het gebied van klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie Strategie Zeeland in 2020

Het kernteam Klimaatadaptatie richt zich op de aanpak en uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in Zeeland. De betrokken partijen trekken samen op als het gaat om de gevolgen van de klimaatverandering zoals zeespiegelstijging, wateroverlast, droogte en hitte. Zij werken toe naar een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland in 2020, met hierin concrete afspraken over de aanpak in Zeeland.