De gemeente Borsele organiseerde de stresstest als onderdeel van de aanpak voor Ruimtelijke Adaptatie. Alle overheden hebben de ambitie dat in 2020 “klimaat” standaard onderdeel is van beleid. In de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie hebben alle overheden samen de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Klimaatverandering in Zeeland

De klimaattest startte met een inleiding van Teun Terpstra van de HZ University of Applied Sciences. Hij nam de aanwezigen mee in de effecten van klimaatverandering in Zeeland. Denk aan hogere temperaturen in de zomer (hittestress en verdroging), extremere weersomstandigheden (wateroverlast) en een stijgende zeespiegel en bodemdaling (toename overstromingsrisico). Vervolgens keken de deskundigen met behulp van kaarten en data specifiek naar het Borselse grondgebied om mogelijke knelpunten te identificeren.

Sterke ideeën

Met deze knelpunten in beeld bedachten de deskundigen eventuele maatregelen om de effecten af te zwakken. Bijvoorbeeld minder verharding en meer groen. Ook het koppelen van overtollig water in bebouwd gebied aan waterbehoefte in het landelijk gebied (landbouw en natuur) werd als oplossing aangedragen. Dit draagt zowel bij aan het verminderen van hittestress als aan beter watermanagement. Er kwamen verrassende out-of-the-box-ideeën naar voren. Zoals energie opslaan bij particulieren, zodat zij nog enige dagen elektriciteit hebben wanneer de stroom uitvalt. Een ander idee was het overtollige regenwater gebruiken voor koeling van een bedrijfsproces in het Sloegebied.

Een goede eerste stap

Wethouder Ad Schenk van gemeente Borsele kijkt tevreden terug op de klimaattest: ‘Het is bijzonder om te zien hoeveel werk we met elkaar in korte tijd kunnen verzetten. Dankzij het bij elkaar brengen van verschillende disciplines en deskundigen, krijg je een goed beeld van mogelijke knelpunten en maatregelen. Maar hier houdt het niet op. We moeten verder aan de slag om te zorgen dat we in 2020 een klimaatbestendig en waterrobuust beleid voeren. De stresstest is een goede eerste stap. Met de aanbevelingen uit het rapport dat eind dit jaar verschijnt, stellen wij een agenda op met acties voor een klimaatbestendige toekomst.’

 

Wilt u meer weten over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie? Lees dan het interview met Ad Schenk over het Deltaplan.