In 2021 stelden alle Zeeuwse overheden de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) vast. In deze strategie staat hoe we ervoor gaan zorgen dat schade en overlast door hitte, neerslag, droogte en overstromingen beperkt blijven. Alle overheden implementeren de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland in hun eigen beleid en/of Omgevingsvisie. De acties die bij de strategie horen, stonden al op papier in een uitvoeringsagenda, maar gaan pas echt werken als er menskracht en middelen beschikbaar komen. Met de ondertekening van het convenant komt er jaarlijks zo’n € 300.000 beschikbaar voor regionale activiteiten. Daarnaast kan elke organisatie zelf eigen initiatieven ontwikkelen en bekostigen. Bijvoorbeeld voor een klimaatbestendige inrichting van straten en wijken. Steeds meer gemeenten hebben een medewerker in dienst, die binnen de eigen organisatie adviseert.

Acties die Zeeuwse overheden de komende jaren samen gaan uitvoeren, zijn vooral gericht op het uitwerken van een gezamenlijke aanpak en het uitvoeren van pilots. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe stresstesten, een onderzoeksprogramma of het ontwikkelen van een toetsingskader. Ook kunnen ze maatregelen uitvoeren om de straten en wijken klimaatrobuust in te richten. Daarnaast zijn er acties voorzien op het gebied van communicatie en bewustwording.

Gedeputeerde Anita Pijpelink ondertekent het convenant

Gedeputeerde Anita Pijpelink is voorzitter van het KasZ-kernteam. Ze ziet dat er een klein jaar na de vaststelling van dit document flinke stappen zijn gezet. “We zijn samen op weg naar een klimaatbestendig en waterrobuust Zeeland. En iedereen kan daar op zijn of haar eigen manier een steentje bijdragen. Niet alleen wij als overheden, maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Ik vind het dan ook heel verheugend dat zoveel bestuurders vandaag lieten zien dat ze hierin hun verantwoordelijkheid nemen.”

28 organisaties ondertekenden de intentieverklaring voor een klimaatbestendig Zeeland. Alle organisaties zijn enthousiast en willen actief aan de slag gaan. Dat doen ze elk vanuit hun eigen rol:

  • Woningcorporaties en Bouwend Zeeland willen ervoor zorgen dat steeds meer huizen klimaatbestendig zijn.
  • Het onderwijs maakt een nieuwe generatie bewust van het veranderende klimaat.
  • De gastvrijheidssector wil kennis delen met toeristische ondernemers. Ook wil de sector projecten en activiteiten die aansluiten bij de KasZ, zoals het klimaatadaptief inrichten van toeristische en recreatieve bedrijven.
  • Havens en industrie zien een rol bij het uitvoeren van stresstesten, kennisontwikkeling en het ontwikkelen van een klimaatbestendig havengebied.
  • Landbouworganisaties zetten zich in voor een optimale waterhuishouding en waterbeschikbaarheid op de percelen. Daarnaast hebben zij aandacht voor de bodemvruchtbaarheid en de weerbaarheid van bodems.
  • Natuurorganisaties zien een belangrijke rol voor zichzelf bij het klimaatbestendig inrichten van terreinen.
  • Als het gaat om vitale infrastructuur, geeft Veiligheidsregio Zeeland in haar beleidsplan expliciet aandacht voor droogte en overstromingen. Evides wil op haar beurt natuur en waterbronnen beschermen bij het leveren van goed en betrouwbaar drinkwater.

Pijpelink noemde de intentieverklaring een levend document. “Dit moment markeert dat we met elkaar aan de slag gaan met de uitvoering van de KasZ. Allemaal willen we zo goed mogelijk inspelen op het veranderende klimaat. Dat gaat het beste als we samenwerken en van elkaar leren. Wie wil, kan op een later moment instappen. Zo veranderen we samen mee naar een klimaatbestendige toekomst!”