Zo’n negentig vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden en belangen- en koepelorganisaties zoals de ZLTO, Woningbouwcoöperaties, Natuurmonumenten en de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven RECRON, kwamen op donderdagmiddag 27 november bijeen in het kantoor van waterschap Scheldestromen in Middelburg. Gedeputeerde van Provincie Zeeland Anita Pijpelink en Philipp Keller, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, openden de sessie. Zij benadrukten hoe belangrijk het is om juist samen aan de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland te werken. Het kernteam Klimaatadaptatie kiest daarom bewust voor een regionale aanpak.

De impact van klimaatrisico’s

Het doel van de werksessie was om te achterhalen hoe alle betrokken organisaties aankijken tegen de kwetsbaarheden. Per thema – warmte, droogte, wateroverlast en zeespiegelstijging en overstroming – werd een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste klimaatrisico’s die uit de stresstesten naar voren zijn gekomen. De deelnemers gingen vervolgens in subgroepen uiteen om per thema over deze risico’s door te praten. Wat is de impact van de gepresenteerde kwetsbaarheden? Zijn ze allemaal even relevant? En in hoeverre zijn ze maatschappelijk ontwrichtend of slechts hinderlijk? De antwoorden op deze vragen vormen belangrijke input om toe te werken naar een regionale klimaatadaptatiestrategie door gezamenlijk te bepalen welke risico’s daarin een plek moeten krijgen.

Klimaatverandering raakt iedereen

De belangrijkste uitkomsten van de werksessie? Koppel de kwetsbaarheden aan thema’s en sectoren. Maak bijvoorbeeld voor het thema wateroverlast op impactniveau het onderscheid tussen bebouwd gebied, de landbouwsector en natuur, maar zie ze niet los van elkaar. Verder: hoe ver willen we gaan in het nemen van maatregelen? Moeten we alles in het werk stellen om een bepaald gebied te kunnen bebouwen, terwijl we weten dat het kwetsbaar is voor overstromingen? En tot slot: klimaatverandering is niet alleen een onderwerp voor de vergadertafel van bestuurders. ‘We hebben de steun en inzet nodig van inwoners, het bedrijfsleven en organisaties om gezamenlijk bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland,’ aldus Anita Pijpelink, die de middag met deze boodschap afsloot.

Op weg naar een Zeeuwse klimaatadaptatiestrategie

Hoe nu verder? Het kernteam Klimaatadaptatie gaat aan de slag met het opstellen van een notitie met daarin een samenvatting van alle Zeeuwse kwetsbaarheden en wat deze voor de regio betekenen, inclusief een mogelijke aanpak om tot oplossingen te komen. Deze verschijnt in januari 2020. De notitie is een eerste voorzet voor discussiepunten in de klimaatadaptatiestrategie Zeeland. De verwachting is dat een eerste concept van deze strategie voor de zomer gereed is.

Ook startte het kernteam onlangs een bewustwordingscampagne met als slogan “Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee” met een Zeeuws Knoopje als beeldmerk. Benieuwd? Kijk eens op zeelandverandertmee.nl.

Klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta

Binnen werkregio’s trekken gemeenten en waterschappen samen op om de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie vorm te geven en uit te voeren. Dit doen zij door klimaatstresstesten, adaptatiedialogen en uitvoeringsstrategieën. De provincie heeft hierin een regierol, stimuleert initiatieven voor klimaatadaptatie en kent subsidies toe voor de uitvoering. Provincie Zeeland werkt hiervoor samen met de dertien Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en organisaties zoals de Veiligheidsregio, de GGD en NME-centra. Provincie Noord-Brabant zet zich samen met provincie Limburg in voor een Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland 2.0. Provincie Zuid-Holland, waar Goeree-Overflakkee onder valt, publiceerde in december 2018 de klimaatadaptatiestrategie Weerkrachtig Zuid-Holland. Zij loopt daarmee vooruit op de afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waarin alle overheden hebben afgesproken dat klimaatadaptatie in 2020 onderdeel is van hun beleid.