Samenwerking tussen verschillende gemeenten, provincies, waterschappen en andere belanghebbenden is cruciaal in het vinden van effectieve oplossingen.

Wethouder Jeroen Louws, gemeente Middelburg

‘Klimaatadaptatie is een uitdaging voor alle gemeenten binnen de Zuidwestelijke Delta en zo ook voor Middelburg. Droogte en hitte maar ook wateroverlast vormen een groeiend probleem. Dat vraagt om een uitgebalanceerde aanpak waarbij we water vasthouden en tegelijkertijd droge voeten houden. Als gemeente werken we hard om het huidige stedelijk gebied klimaatadaptief te maken. Maar ook op voorhand kijken we naar de klimaatbestendigheid van nieuw te ontwikkelen gebieden. Om die reden maakten we klimaatadaptatie onderdeel van onder meer de omgevingsvisie en het wegenbeheerplan.  Doordat er in sommige delen van de stad te veel steen en te weinig groen is, stijgen de temperaturen snel. Daarnaast hebben versteende gebieden sneller wateroverlast bij extreme regenval, doordat het water niet afdoende kan worden afgevoerd. Met gerichte acties proberen we gebieden te ontstenen en te voorzien van meer groen. Zoals het herinrichten van straten of het NK Tegelwippen. Een ander mooi voorbeeld is deelname aan het Europese project Cool Towns. De 14 Europese partners zetten zich in om de negatieve effecten van klimaatverandering zoals met name hittestress maar ook droogte en regenwateroverlast tegen te gaan. Binnen dit project is onder meer het stationsgebied in Middelburg vergroend met maar liefst 4800 m2 extra beplanting. Ook zijn de muren van twee basisscholen en het stadskantoor voorzien van verticale tuinen en is het Molenwaterpark in de binnenstad klimaatadaptief ingericht. De samenwerking binnen de Zuidwestelijke Delta is van groot belang. Binnen dit programma ligt voor ons de focus op zoetwater en het overstromingsrisico. Samenwerking tussen verschillende gemeenten, provincies, waterschappen en andere belanghebbenden is cruciaal in het vinden van effectieve oplossingen.’

De Zuidwestelijke Delta is voor ons de intermediair tussen landelijke en lokale overheden en regionale belangenorganisaties en bedrijfssectoren. En speelt een belangrijke rol in het delen van kennis en ervaring.

Wethouder Cees Liefting, gemeente Sluis

‘Het klimaat verandert en dat is ook steeds meer voelbaar. Straten staan blank na hevige regenbuien, boeren hebben schade door langdurige droogte en gebrek aan zoetwater en ook de natuur verandert onder het verschuiven van de seizoenen. Stilzitten en afwachten is geen optie meer. In de gebouwde omgeving werken we lokaal samen met onze buurgemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en regionaal met de Zeeuwse gemeenten. In de gebouwde omgeving ligt de nadruk op wateroverlast, droogte en hitte. Kijken we naar het buitengebied, dan zijn waterveiligheid, zoetwatervoorziening en verzilting belangrijke thema’s. Zeker in een gemeente waar recreatie en landbouw dominante sectoren zijn. Juist bij deze opgaven speelt de Zuidwestelijke Delta voor ons een belangrijke rol. De Zuidwestelijke Delta is voor ons de intermediair tussen landelijke en lokale overheden en regionale belangenorganisaties en bedrijfssectoren. En speelt een belangrijke rol in het delen van kennis en ervaring. Bovendien is het de partij die de regionale belangen behartigt richting landelijke en Europese subsidies. Deze subsidies zijn nodig voor klimaatadaptieve projecten en gebiedsontwikkelingen. De Zuidwestelijke Delta is het podium waar ook met Sluis nagedacht wordt over de huidige en toekomstige leefbaarheid, op zowel de onderwerpen economisch vitaal, ecologisch veerkrachtig, waterveiligheid en klimaatbestendigheid.’

Het watersysteem stopt niet bij de gemeentegrens, alles wat we in de regio doen heeft effect op elkaar. De dooradering van rivieren en kreken en het grondwatersysteem zijn cruciale zaken waarin we samen moeten optrekken.

Wethouder Maurice Remery, gemeente Steenbergen

‘Water is een onwijs belangrijk element. In Steenbergen moeten wij ons tegen water beschermen en tegelijkertijd gebruiken we water om hier fijn te kunnen leven, werken en recreëren. De balans van – en met – water is daarom van belang. De te verwachte waterproblematiek wordt steeds urgenter. Daarom moeten we slim omgaan met water. We zien uitdaging in het behalen van een betere waterkwaliteit, het tegengaan van droogte en verzilting in ons akkerbouwlandschap en het zorgen voor droge voeten in onze dorpen. Goed waterbeheer is essentieel om te werken aan onze ambities op het gebied van bijvoorbeeld biobased economy (plant based), recreatie en toerisme en natuurbeheer. Maar inwoners willen ook droge voeten houden, in schoon zwemwater verkoeling zoeken en op fris water kunnen varen. Het watersysteem stopt niet bij de gemeentegrens, alles wat we in de regio doen heeft effect op elkaar. De dooradering van rivieren en kreken en het grondwatersysteem zijn cruciale zaken waarin we samen moeten optrekken. Wat kunnen we concreet met elkaar en voor elkaar betekenen op dit gebied? Hoe maken we het Volkerak-Zoommeer (en de watergangen die daarop aansluiten) gezonder en bestrijden we blauwalg en verzilting? Dat zijn aandachtspunten waar ik voor sta. In regionaal verband is het de kunst om de waterkwaliteit en de waterketen optimaal vorm te geven en hier meer ruimte aan te geven. We pakken dit regionaal op met de Zuidwestelijke Delta-partners en in het bijzonder met de nieuwe samenwerkingsvormen Waterpoort en de Water- en klimaatkring West.’