In het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta zijn dertien gemeenten uit Zeeland, een uit Zuid-Holland en vier Noord-Brabantse gemeenten aangesloten. Per provincie vroegen we een gemeente hoe zij tegen de samenwerking aankijken, welke opgaven op Zuidwestelijke Delta-niveau binnen de eigen gemeente spelen en welke kansen zij zien om succesvol samen te werken. Aan het woord drie wethouders: Laszlo van de Voorde van Terneuzen, Henk van Putten van Goeree-Overflakkee en Bennie Blom van Moerdijk. Alle drie nieuw als wethouder na de laatste gemeenteraadsverkiezingen en nieuw in de samenwerking van de Zuidwestelijke Delta.

Bij onze wateropgaven denkt de Zuidwestelijke Delta met ons mee. Wij zien de Zuidwestelijke Delta als partij die kennis en ervaringen deelt en slim plannen in de regio kan koppelen.

Wethouder Laszlo van de Voorde, gemeente Terneuzen

‘De sfeer bij de ondertekening was er een van eensgezindheid: iedereen kijkt ernaar uit stappen te zetten. We hebben immers allemaal te maken met grote wateropgaven. Zo is in onze gemeente zoet water schaars, en krijgen we steeds meer last van verzilting. Deze problemen worden steeds groter. En zijn ook grensoverschrijdend, via het Kanaal Gent-Terneuzen staan we in directe verbinding met het water vanuit Vlaanderen. Juist bij dit soort opgaven denkt de Zuidwestelijke Delta met ons mee. En speelt een belangrijke rol in het delen van kennis en ervaring over actuele thema’s. Deze uitwisseling geeft veel meerwaarde. Wat zijn de ontwikkelingen, wat gebeurt er in andere gemeenten, en in andere regio’s? In het verlengde hiervan spelen subsidies. Subsidies zijn nodig om pilots en projecten van de grond te krijgen. Maar dat zijn tijdrovende trajecten. Wij zien de Zuidwestelijke Delta als partij die ons bij kan staan en slim plannen in de regio kan koppelen. En we vinden het heel positief als de Zuidwestelijke Delta de schakel kan zijn tussen de gemeenten en het Rijk. Een andere inhoudelijke uitdaging voor ons is het tekort aan water voor de landbouw. We zien kansen in het opslaan van zoet water in kreekruggen. Vanuit Interreg loopt hiervoor een project. Ook andere gemeenten zijn hiermee bezig. Vanuit schaalvergroting kan de Zuidwestelijke Delta de spin in het web zijn bij dit soort projecten en partijen en kennis samenbrengen.’

Ik zie op het gebied van innovatie zoveel goede initiatieven. Laten we hierin binnen de Zuidwestelijke Delta samenwerken en kansen creëren om bijvoorbeeld met pilots aan de slag te gaan.
Kust Westvoorne © gemeente Westvoorne
Grensontkennend samenwerken via IBP Vitaal Platteland

Wethouder Henk van Putten, gemeente Goeree-Overflakkee

‘Als je naar de Zuidwestelijke Delta-opgaven kijkt speelt binnen onze gemeente de zoetwaterproblematiek. Dit wordt meer en meer een issue nu we steeds vaker te maken hebben met droge zomers en laagwaterstanden. Hierop zullen we moeten anticiperen naar de toekomst toe. Meer acuut is de verziltingsopgave op de Kop van Goeree. Op die plek speelt ook verzanding. Samen met Voorne-Putten doen we onderzoek naar de verzanding van de kust en welke impact de zeespiegelstijging heeft. Via het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta werken allerlei partijen waaronder de LTO en agrariërs intensief samen aan de toekomst. Verder gaan we als gemeente aan de slag met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Samen met provincie Zuid-Holland maken we de puzzel. Via een gebiedsproces willen we in gesprek met onze stakeholders. Van daaruit maken we als het ware een foto van ons gebied. En bekijken we hoe we invulling geven aan de speerpunten binnen het NPLG. Ik zie als meerwaarde van de Zuidwestelijke Delta om vanuit de bredere schaal naar alle uitdagingen te kijken en de ervaringen van andere gemeenten en regio’s te koppelen. Daar zit de kracht. Mijn oproep is waar het kan, alles wat we ondernemen zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen. We moeten ervoor waken te hoog-over te zijn. Ik zie op het gebied van innovatie al zoveel goede initiatieven. Laten we hierin samenwerken en kansen creëren om bijvoorbeeld met pilots aan de slag te gaan.’

De voordelen van deze samenwerking zitten in de kansen voor opschaling naar een ander gebied en de verbindingen die we kunnen leggen binnen de regio en tussen projecten. Zo kun je plannen integraal aanpakken.
Centrumontwikkeling Zevenbergen - april 2021
Waterpoort

Wethouder Bennie Blom, gemeente Moerdijk

‘Als gemeente zijn wij trots op De Roode Vaart. Zowel op Zuidwestelijke Delta-schaal als voor Moerdijk is dit een belangrijk en groot project geweest en dat is het nog steeds. De Roode Vaart is als een gezamenlijke opgave opgepakt en bestuurlijk mogelijk gemaakt. Juist daarom hebben we alle kansen kunnen benutten. We zijn erg blij met de metamorfose van het centrum van Zevenbergen. De volgende stap is de aanleg van een brug over de waterinlaat, maar eerst staat de bouw van een rondweg op het programma. Ook gaan we als gemeente verder aan de slag met de Krekenvisie West-Brabant. Dit is een gezamenlijke visie van alle betrokken regionale partners. Doelen zijn het verbeteren van de waterkwaliteit, zoetwatervoorziening, natuur en veiligheid. Kansen zijn bijvoorbeeld de aanleg van ecologische verbindingszones, herstel van de krekenstelsels en de aanleg van waterberging. Heel positief vind ik dat Waterpoort als samenwerkingsverband ook al aan de slag is met de Krekenvisie. Waterpoort en Zuidwestelijke Delta zijn ook nauw verbonden met elkaar en werken aanvullend samen. We zijn als gemeente helemaal omringd door water, en voelen ons thuis in samenwerkingen in Deltaverband. We zijn dan ook blij dat we bij de Zuidwestelijke Delta zijn aangesloten. De voordelen van deze samenwerking zitten in de kansen voor opschaling naar een ander gebied en de verbindingen die we kunnen leggen binnen de regio en tussen projecten. Zo kun je plannen integraal aanpakken. En kun je als gemeente echt een rol spelen.’