Commitment door tekenen Samenwerkingsovereenkomst

In het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta zijn op dit moment dertien gemeenten uit Zeeland, een uit Zuid-Holland en vier Noord-Brabantse gemeenten aangesloten. Eind 2022 spraken de gemeenten commitment uit door het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke Delta. Drie Brabantse gemeenten tekenden op 15 maart tijdens de vergadering van de Water- en Klimaatkring West: Moerdijk, Bergen op Zoom en Halderberge. Steenbergen volgt nog.

Het is van belang om intensief met elkaar de dialoog te voeren, waarbij er echt ruimte moet zijn voor de regio om met eigen oplossingen te komen.
Loes Meeuwisse

Burgemeester Loes Meeuwisse, gemeente Noord-Beveland

‘De dreiging van zeespiegelstijging lijkt nog ver weg, maar verontrust ons wel. Zeker gezien de “open verbinding” met het Veerse Meer in onze gemeente, met behoorlijk veel buitendijks bebouwd gebied. Verder is zoetwaterbeschikbaarheid een grote uitdaging, ook voor ons. De stelling Bodem en Water sturend, biedt niet als vanzelf een oplossing. Door de droogte van de laatste jaren wordt dit probleem steeds urgenter. Ook speelt maatschappelijk draagvlak voor Natura 2000-bescherming. In Zeeland zijn de Zeeuwse wateren als Natura 2000-gebied aangewezen, maar daardoor mogen de zeedijken niet buitendijks versterkt worden. Dit leidt tot hoge kosten, bijvoorbeeld bij Hansweert. Deze kosten komen via het waterschap voor rekening van de inwoners van Zeeland. In de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan oplossingen voor deze opgaven. Het is van belang om intensief met elkaar de dialoog te voeren, waarbij er echt ruimte moet zijn voor de regio om met eigen oplossingen te komen. Zeeland is met de vele kilometers dijk een kwetsbare regio. De dialoog voeren betekent dat er bij alle partijen, dus ook op Rijksniveau, ruimte moet zijn om na te denken over maatwerkoplossingen op regionaal niveau. We zullen lokaal en regionaal afwegingen moeten maken, en concrete oplossingen bedenken die ook perspectief bieden voor onze inwoners en ondernemers. Als het lukt om lokale overheden goed te betrekken, zullen de oplossingen op meer draagvlak kunnen rekenen. Dit betekent ook dat er meer bereidheid zal zijn om lokaal bij te dragen door maatregelen te nemen en mee te investeren.’

 

De meerwaarde van de Zuidwestelijke Delta voor gemeenten is het netwerk en dat we weten wat er regionaal en landelijk speelt. Zo kunnen we de landelijke en lokale politiek met elkaar verbinden.

Wethouder Luc Mangnus, gemeente Hulst

‘De nieuwe opzet van de bestuurlijke samenwerking in de Zuidwestelijke Delta zie ik als een verbetering. Hierbij vind ik het belangrijk om de regio in een vroeg stadium te betrekken bij de opgaven. Zeker bij gebiedsopgaven: betrek daar de inwoners bij. Het is goed dat er inzichtelijk is wat opgepakt moet worden, maar als gemeente willen wij in een open discussie bespreken hoe we die opgaven aanpakken. Zoals de aanpak van waterkeringen, daar denken wij graag actiever in mee. Goed is dat de Zuidwestelijke Delta het gesprek faciliteert tussen kennisinstellingen en gemeenten. Belangrijk is de vraag hoe de Zuidwestelijke Delta vertegenwoordigd is bij andere overleggen. Mijn oproep: stroomlijn die inzet en zorg dat je aan de juiste tafels zit. Voor gemeenten is het belangrijk te weten welke initiatieven spelen en wat dat betekent voor de komende 20 jaar. En: gebruik koppelkansen om opgaven integraal aan te pakken. Verbind bijvoorbeeld het zoetwaterprogramma met gebiedsplannen. Ontwikkel in de komende tijd ook de pijler subsidie verder en stem af wie wat doet en wat nog nodig is. De Zuidwestelijke Delta kan hierbij de rol van behartiger richting Europese subsidies invullen. De meerwaarde van de Zuidwestelijke Delta voor gemeenten is het netwerk en dat we weten wat er regionaal en landelijk speelt. Zo kunnen we de landelijke en lokale politiek met elkaar verbinden. Qua opgaven spelen voor de gemeente Hulst bijvoorbeeld de waterveiligheid van Zeeuws-Vlaanderen, waarbij wij graag kijken naar de koppelkansen voor energieproductie en -opslag. Ook de waterkwaliteit en ecologie van de Westerschelde en de zoetwatervoorziening in Zeeuws-Vlaanderen en het voorkomen van verzilting zijn voor ons belangrijke dossiers.’

Als we in het hier en nu resultaten behalen en die delen, zie je het belang van de overstijgende samenwerking als vanzelf terug.

Wethouder Thomas Melisse, gemeente Halderberge

‘Binnen onze gemeente is waterkwaliteit een belangrijk thema, met daaraan gerelateerd waterrecreatie. Vier van de vijf dorpen hebben een haven, variërend van groter tot kleiner. De kansen voor recreatie op het water hangen af van die waterkwaliteit. Het is goed om te beseffen dat keuzen die we maken op dit soort thema’s invloed hebben op een groter gebied. Zo maakt de Mark en Dinteloordaftakking in onze gemeente weer onderdeel uit van een groter watersysteem. En dat overstijgt soms zelfs de Zuidwestelijke Delta. Als Halderberge werken we samen in de Water- en Klimaatkring West. Via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn we als West-Brabantse gemeenten nu beter betrokken bij de Zuidwestelijke Delta. We kunnen zo de kwaliteiten van Zeeland en West-Brabant samenbrengen en nog verder verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het gebiedsproces Volkerak-Zoommeer met Waterpoort. Verder zie ik allerlei dwarsverbanden, laten we die ten volle benutten. Bijvoorbeeld door kennis en expertise uit te wisselen. Zo werken we allemaal aan het thema klimaatadaptatie. Mijn oproep is om hierin samen op te trekken en van elkaar te leren om zo tot betere resultaten te komen. Laten we verder de kansen die we nu zien verzilveren. Een vergezicht is goed, maar ook weer erg ver weg. Als we in het hier en nu resultaten behalen en die delen, zie je het belang van de overstijgende samenwerking als vanzelf terug. En gaan we samen voor een klimaatadaptieve en kwalitatief aantrekkelijke Zuidwestelijke Delta.’