Tijdens een gezamenlijk overleg van het Gebiedsoverleg en het Regioteam Zuidwestelijke Delta stelden de deelnemers de Samenwerkingsovereenkomst vast. Door de ontwikkelingen rond corona was dit overleg online, dus konden de handtekeningen niet live worden gezet. Paul de Beer greep dit als nieuwe programmamanager aan als kans om de partners persoonlijk te ontmoeten. Hij organiseerde een tour door de Zuidwestelijke Delta om alle handtekeningen te verzamelen. Hiermee zijn de afspraken officieel een feit.

Leden van het Gebiedsoverleg tekenen de Samenwerkingsovereenkomst
Leden van het Gebiedsoverleg tekenen de Samenwerkingsovereenkomst

Wil je weten wie de Samenwerkingsovereenkomst Zuidwestelijke Delta heeft getekend? Klik dan hier.

Van ideeën en energie naar resultaten

2 december was ook het eerste overleg voor Hagar Roijackers als nieuwe voorzitter van het Gebiedsoverleg. ‘Werken aan een robuust landschap dat klaar is voor de toekomst is niet alleen uitdagend. Het is essentieel voor de leefbaarheid van Nederland in het algemeen en het gebied van de Zuidwestelijke Delta in het bijzonder. Alle partijen die hier samenwerken hebben dat heel goed begrepen. Het is geweldig om te zien met hoeveel energie hier wordt gewerkt aan de nabije toekomst. 2050 lijkt ver weg maar is dat niet. Ik ben erg blij voorzitter van deze samenwerking te zijn. We gaan de mooie ideeën én de aanwezige energie omzetten in resultaten die klinken als een klok.’

Hagar Roijackers, gedeputeerde provincie Noord-Brabant en voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta

Hagar Roijackers is sinds juli 2021 gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. In haar portefeuille heeft zij Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak (GGA). Voor die tijd werkte zij als beleidsadviseur en was zij namens GroenLinks Statenlid. Van 2019 tot aan juli van dit jaar was zij fractievoorzitter en woordvoerder Bestuur en Ruimte. Eerder was zij ook woordvoerder Landbouw, Water, Financiën en Natuur. Hagar is geboren in Breda en studeerde in Tilburg aan de Universiteit Marketing en Letteren. Tegenwoordig woont zij in Den Bosch, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Aanpak gevolgen klimaatverandering

De ambitie is helder: de Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta blijft daarbij het hoofddoel. In de afgelopen jaren zijn al mooie resultaten geboekt. Maar met alle nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom klimaat, zeespiegelstijging en zoetwaterbeschikbaarheid wordt de uitdaging voor onze regio alleen maar groter. Besluiten over waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoet water, ecologie en kansen voor verdere economische ontwikkeling zijn de komende jaren hard nodig.

Paul de Beer

Met power aan de slag

De handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 bieden inspiratie om verder aan de slag te gaan met de ambitie. Aanpak is de komende periode deze perspectieven uit te werken in concrete plannen en die vast te leggen in een samenhangend en gebiedsdekkend uitvoeringsprogramma. Ook het Nationale Deltaprogramma en de Programmatische Aanpak Grote Wateren zijn hierbij belangrijke instrumenten. Programmamanager Zuidwestelijke Delta Paul de Beer: ‘De afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst geven mij de basis om te bouwen aan een team dat zich met power inzet voor de Zuidwestelijke Delta. Daar ben ik erg blij mee. Met meer handjes en meer geld kunnen we snellere stappen maken om onze regio zo snel mogelijk klimaatbestendig te maken.’

Partijen van begin af aan betrokken

Cees van den Bos tekende als voorzitter van het Regioteam Zuidwestelijke Delta de overeenkomst. Hiermee sprak hij de steun en betrokkenheid uit van de belangenorganisaties uit het Regioteam om samen te werken aan een klimaatrobuuste inrichting van de regio. ‘De Zuidwestelijke Delta staat voor grote uitdagingen. Uitdagingen die gevolgen hebben voor burgers en veel partijen. Van gemeenten tot natuurorganisaties, van landbouw tot de visserij. Daarom is het belangrijk dat alle partijen van begin af aan betrokken zijn bij deze opgaven. Met deze overeenkomst hebben we een goede structuur ingericht om die samenwerking stevig en langjarig neer te zetten. Zo werken we samen aan een mooie Zuidwestelijke Delta waar het fijn wonen, werken en ontspannen is.’

Het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta bestaat uit de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta, 18 gemeentes in de Zuidwestelijke Delta en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). In het Regioteam Zuidwestelijke Delta zitten de betrokken maatschappelijke organisaties.