In de overeenkomst hebben de betrokken bestuurders op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de randvoorwaarden in het project en over de financiën, planning en organisatie, met een vooruitblik naar het vervolg. Ondertekenaars zijn de ministeries van IenW, LNV en EZK, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer.

Ondertekening bestuursovereenkomst Getij Grevelingen
Ondertekening bestuursovereenkomst Getij Grevelingen. V.l.n.r. Leo van Gelder van Waterschap Hollandse Delta, gedeputeerde van Zuid-Holland Rik Janssen, deltacommissaris Peter Glas, wethouders Tea Both en Cees van den Bos, Ad Tabak van LNV, Theo van de Gazelle van RWS, Peter Heij van IenW, Debbie Kamphuis van Staatsbosbeheer, Wolter Leiseboer van EZK, gedeputeerde Ben de Reu van Zeeland met het ondertekeningsbord..

Doorlaat

Rijk en regio willen de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren en daarmee een krachtig en robuust ecosysteem realiseren door het terugbrengen van beperkt getij. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Deze verbetering is een voorwaarde voor de verdere duurzame ontwikkeling van (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale economie. Voor het terugbrengen van getij is een doorlaat nodig in de Brouwersdam. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.

Project

De plannen om beperkt getij terug te brengen op de Grevelingen kregen in maart 2018 een nieuwe impuls. Toen maakten de ministers van IenW en LNV bekend € 75 miljoen extra ter beschikking te stellen om de natuur- en waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het Werkverband Getij Grevelingen is aan de slag gegaan met onderzoek naar verschillende varianten voor de doorlaat met en zonder een getijdencentrale. Er vond een marktconsultatie plaats om te toetsen of marktpartijen zoals aannemers, leveranciers en investeerders belangstelling hebben voor een doorlaat met getijdencentrale. Ook zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om belanghebbenden en de omgeving te informeren en te betrekken bij het plan. De komende periode wordt verder onderzocht hoe integraal rekening gehouden kan worden met de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Ook wordt in deze fase uitgebreid onderzoek gedaan naar maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de Natura2000-wetgeving.

Planning en bestuurlijke samenwerking

De verkenningsfase wordt naar verwachting dit jaar afgerond met een besluit over de verdere organisatie en uitvoering van dit project. De bestuurlijke overeenkomst die nu getekend is, dient om de samenwerking te bekrachtigen van alle betrokken partijen.

 

Voor meer informatie over het project kijkt u op www.getijgrevelingen.nl.