Op 14 juni vond een gezamenlijk bestuurlijk overleg plaats met de leden van het Publiek Opdrachtgeverschap Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en de Stuurgroep Getijdencentrale. In deze bijeenkomst maakten de bestuurders afspraken over de aanpak en producten om de huidige verkenningenfase af te ronden en een volgende stap te zetten voor het herstel van het getij in de Grevelingen. Een lange periode van goede bestuurlijke samenwerking tussen regio en Rijk had als resultaat achtereenvolgens een Preverkenning (2008-2010), de MIRT-Verkenning Grevelingen (2010-2012) en de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (2013-2014). Nu is het tijd om toe te werken naar een voorkeursbeslissing, die kan bestaan uit meerdere varianten, en te starten met de planuitwerking. In de loop van dit jaar moet uit een marktconsultatie blijken of het verder uitwerken van een doorlaat in combinatie met een getijdencentrale reeël is.

Het kwartiermakersteam trapte de samenwerking af door een gezamenlijke opdracht met ballen!
Het kwartiermakersteam trapte de samenwerking af door een gezamenlijke opdracht met ballen!

Goede samenwerking staat voorop

Op 4 juli gaf het kwartiermakersteam de aftrap tijdens een startbijeenkomst. Ingrid Schrauwen van Rijkswaterstaat is aangesteld als projectdirecteur en kwartiermaker voor de Grevelingen. Goede samenwerking met alle partners in de regio en de opdrachtgevers is cruciaal. In het kwartiermakersteam zijn dan ook alle meewerkende partijen vertegenwoordigd. Medewerkers van de twee betrokken provincies Zuid-Holland en Zeeland, ministeries van LNV en IenW, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer. Hiernaast hebben allerlei stakeholders al aangegeven dat ze graag mee willen denken. Na de zomer organiseert het kwartiermakersteam een bijeenkomst voor alle stakeholders. De volgende stap bestaat uit gesprekken met de verschillende doelgroepen.

Plan van aanpak start formele procedure

Het kwartiermakersteam schrijft dit jaar een plan van aanpak voor de planuitwerking. Er ligt een formele opdracht van de ministeries, het team werkt nu aan de voorbereidingen voor het opstarten van de formele procedure. Dit plan bevat naast afspraken over dit traject een advies over de haalbaarheid van een getijdencentrale binnen de varianten die onderzocht worden. Eind dit jaar moet dit plan van aanpak klaar zijn. Het team onderzoekt daarvoor drie varianten:

  1. Een doorlaatmiddel dat alleen gericht is op uitwisseling en herstel van gedempt getij.
  2. Een doorlaatmiddel in de vorm van een getijdencentrale, een breder doorlaatmiddel dus dan variant 1.
  3. Een doorlaatmiddel dat breder is dan variant 2, maar nog zonder getijdencentrale, met als optie om er later een getijdencentrale in te bouwen.

Bestuurlijke afspraken over de planuitwerking

Hiernaast werkt het team de bestuurlijke afspraken verder uit over de afronding en het vervolg op de Rijksstructuurvisie en de huidige Bestuursovereenkomst Programma Grevelingen Volkerak-Zoommeer. In een volgende bestuursovereenkomst staan afspraken voor de planuitwerkingsfase. De komende periode wordt benut om belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de gevolgen van gedempt getij voor een deel van de terrestrische natuur, zoals groenknolorchis en kustbroedvogels? Hoe vullen we de duurzaamheidsopgave in? Voor de Grevelingen betekent dit onder andere de klimaatrobuustheid van de maatregel en de kansen voor getijdenenergie. En hoe creëren we kansen voor gebiedsontwikkeling vanuit alle verschillende belangen? Allemaal onderwerpen die we samen heel goed moeten onderzoeken en bespreken. De planning is dat de bestuurders in december 2018 de bestuursovereenkomst kunnen tekenen.

Energie, betrokkenheid en enthousiasme

De planuitwerkingsfase kan naar verwachting in 2020/2021 afgerond worden. De aanbesteding start dan rond 2021/2022 en in 2022/2023 kan de doorlaat worden gebouwd. Tussen 2024 en 2026 is de doorlaat operationeel, waardoor er weer beperkt getij terug is op Grevelingen. Bij een combinatie met een getijdencentrale duurt de voorbereiding ongeveer een jaar langer door de extra afspraken en vergunningen die dan nodig zijn. Het kwartiermakersteam is vol energie van start gegaan met het project. De komende periode wordt benut om samen met alle betrokken partners en stakeholders het project verder voor te bereiden.