Op 11 oktober vindt in het informatiecentrum Grevelingen een bijeenkomst plaats om eerder betrokken stakeholders bij te praten over de uitgangspunten, de te onderzoeken varianten en te verwachten gevolgen voor het ecosysteem Grevelingen. Het programma is opgebouwd uit een identiek middag- en avondprogramma. De eerste sessie is van 15.30 – 18.00 uur, de tweede van 18.30 – 21.00 uur. Tijdens beide sessies geeft het projectteam dezelfde presentatie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen bij een aantal informatiekramen. Ook is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop de stakeholders bij het project Getij Grevelingen betrokken kunnen en willen blijven. Stakeholders kunnen zich tot uiterlijk 8 oktober aanmelden via getijgrevelingen@rws.nl.

Informatiebijeenkomst in de Grevelingenweek

In het kader van de Grevelingenweek vindt op 23 oktober een tweede informatiebijeenkomst plaats in het informatiecentrum Grevelingen. Deze bijeenkomst start om 19.30 uur en is vooral bedoeld om bewoners uit de omgeving en andere geïnteresseerden via video’s en presentaties te informeren over de plannen en de verwachte gevolgen voor de natuur. De Grevelingenweek 2018 vindt plaats van 20 tot en met 28 oktober. In deze “beleefweek” zetten de initiatiefnemers van dit evenement de Grevelingen in het zonnetje en daar betrekken ze inwoners, recreanten, ondernemers, scholieren en toeristen bij. Kijk voor meer informatie op de website van de Grevelingenweek.

Marktconsultatie getijdencentrale

In 2013 organiseerde het Projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam een marktconsultatie voor een getijdencentrale, als onderdeel van een vroegtijdige dialoog met de markt. Van november 2013 tot december 2014 konden marktpartijen adviezen geven over de aanbesteding en het contracteren van de scope van het project Getij Grevelingen. De informatie uit deze marktdialoog is gebruikt bij het opstellen van een businesscase. Het verslag van de marktdialoog en de marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed.

 

De huidige marktconsultatie voor een getijdencentrale heeft meerdere doelen, te weten:

  • De resultaten van de eerste marktconsultatie breed te delen met de markt om een level playing field  te borgen.
  • Samen met de markt reflecteren op en verdiepen van de gekozen hoofdrichting van de marktbenadering in het strategisch inkoopplan.
  • Het toetsen van de belangstelling van de markt voor een getijdencentrale Grevelingen op de aspecten:
  1. Financiën: haalbaarheid van de businesscase.
  2. Marktbenadering: manier van betrekken van de markt in de planuitwerkingsfase en mogelijk vervolg.
  3. Techniek en ontwerp: realiseerbaar ontwerp dat bijdraagt aan de doelen van de ontwerp-Rijksstructuurvisie.

 

Met de informatie uit de marktconsultatie zal in de variantenafweging voor het bestuurlijk MIRT 2 een scopebesluit worden opgesteld. In deze variantenafweging zullen drie variantentypen worden meegenomen:

  • Een doorlaatmiddel zonder getijdencentrale.
  • Een doorlaatmiddel waarin een getijdencentrale wordt ingebouwd.
  • Een doorlaatmiddel waarin naderhand een getijdencentrale kan worden ingebouwd.

De plannen

Op 7 maart besloten de ministers Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en Carola Schouten (LNV) om € 75 miljoen extra vrij te maken voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen met als doel een veerkrachtig en robuust ecosysteem te realiseren. Samen met eerder vastgelegde budgetten van het Rijk en regionale overheden is er nu voldoende budget om een doorlaatmiddel in de Brouwersdam te kunnen realiseren. De beide ministeries hebben opdracht gegeven voor het kwartiermaken en het opstellen van een advies over de mogelijke varianten voor een doorlaat in de Brouwersdam. Tevens wordt gewerkt aan de voorbereiding van een plan van aanpak voor de Planuitwerkingsfase. Deze opdracht wordt eind 2018 afgerond zodat begin 2019 de Planuitwerkingsfase kan starten.

Het projectteam Getij Grevelingen bestaat uit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, de gemeentes Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland en Staatsbosbeheer.