Wanneer eb en vloed beperkt terugkomen op de Grevelingen heeft dat gevolgen voor de bestaande natuur op de oevers en eilanden. Er ontstaat bijvoorbeeld opnieuw intergetijdenatuur op de oevers die bij vloed onderlopen en bij eb droogvallen. En er komt meer voedsel voor in de delta foeragerende vogels. Voor andere soorten leidt beperkt getij tot achteruitgang. Er zijn daarom extra maatregelen nodig voor bijvoorbeeld kustbroedvogels en de zilte pioniervegetaties. Op die manier kunnen de huidige natuurwaarden behouden blijven en wordt voldaan aan de Natura2000-wetgeving.

Nader onderzoek

De afgelopen maanden onderzocht het projectteam hoe de gevolgen voor de bestaande en beschermde natuur zo klein mogelijk gehouden kunnen worden. En hoe deze gecompenseerd kunnen worden als dat niet kan. Tegelijk keek het team naar de optimale getijslag op de Grevelingen om voldoende verversing te laten plaatsvinden voor verbetering van de waterkwaliteit. Ook deed het project onderzoek naar de gevolgen van de zeespiegelstijging en hoe we hierop kunnen anticiperen. Wat het ingewikkeld maakt, is dat je voor verbetering van de waterkwaliteit liefst een wat grotere getijslag wilt hebben, maar voor bescherming van de bestaande bovenwaternatuur een kleine getijslag en een lager waterpeil beter is. En dat het bij een stijging van de zeespiegel steeds lastiger wordt om bij eb de uitstroom van water uit de Grevelingen onder vrij verval vol te houden, zeker bij een lager gemiddeld waterpeil in het meer.

Bespreken onderzoeksresultaten en oplossingsrichtingen

De studies geven kansrijke scenario’s voor de balans tussen waterkwaliteit en behoud van natuurwaarden. Het projectteam legt de uitkomsten van de onderzoeken en mogelijke oplossingsrichtingen de komende periode voor aan de regionale bestuurders en de volksvertegenwoordigers. Na de zomer deelt het projectteam de resultaten ook tijdens onder andere bijeenkomsten met de omgeving. In het najaar stellen de samenwerkende partijen een definitief advies op voor de ministers van IenW en LNV. Daarmee kan het Rijk in samenspraak met regionale partijen aan het eind van het jaar een besluit nemen of het project de planuitwerkingsfase in kan gaan.

 

Meer weten over de manier waarop project Getij Grevelingen omgaat met de gevolgen voor de natuur? Bekijk onderstaande video. Kijk voor meer informatie over het project op de website van Getij Grevelingen.

Rijk en regio willen de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Dat geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. Om het getij terug te brengen moet een doorlaat gerealiseerd worden. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.