Momenteel werkt de projectorganisatie aan een aantal aanvullende onderzoeken en brengt alle aspecten in kaart die in de planvorming verder uitgewerkt moeten worden. Zo onderzoekt het projectteam hoe zij binnen het project rekening kunnen houden met de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Ook wordt in deze fase uitgebreid onderzoek gedaan naar maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de Natura2000-wetgeving. De verwachting is dat de verkenningsfase dit jaar wordt afgerond met een besluit over de verdere organisatie en uitvoering van het project.

In gesprek met de omgeving

Ook de komende periode wil de projectorganisatie goed contact blijven houden met betrokkenen en stakeholders in de omgeving door informatiebijeenkomsten, presentaties en gesprekken. Deze zijn deels al gepland, deels maakt het projectteam nog afspraken. Om de omgeving en alle betrokkenen op de hoogte te houden van het project ging in februari een nieuwe website online, www.getijgrevelingen.nl. De website wordt de komende periode steeds verder uitgebreid en aangevuld met projectinformatie.

Duurzame toekomst voor de Grevelingen

Rijk en regio willen de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren en daarmee een krachtig en robuust ecosysteem realiseren door het terugbrengen van beperkt getij. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Deze verbetering is een voorwaarde voor de verdere duurzame ontwikkeling van (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale economie. Voor het terugbrengen van getij is een doorlaat nodig in de Brouwersdam. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door een getijdencentrale.

Ondertekenaars van de bestuursovereenkomst Getij Grevelingen zijn de ministeries van IenW, LNV en EZK, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer.