Na een intensieve periode van verkenning, onderzoek en overleg ligt er nu een plan voor de Grevelingen waarbij de waterkwaliteit en de natuur onder water substantieel verbeteren. Tegelijkertijd wordt recht gedaan aan de bestaande natuurwaarden op de oevers en ontstaat circa 600 hectare nieuw intergetijdengebied.

Optimale balans grootte getijslag en natuurbehoud

Belangrijk onderdeel van de verkenningsfase was het zoeken naar een optimale balans tussen de grootte van de getijslag, nodig om voldoende stroming te realiseren om de waterkwaliteit te verbeteren. En tegelijkertijd het zoveel mogelijk behouden van de door Natura2000-wetgeving beschermde natuur op de eilanden en oevers. Voor de planuitwerkingsfase wordt nu uitgegaan van een getijslag van 40 cm rondom een middenpeil van NAP -30 cm, 10 cm lager dan het huidige middenpeil op de Grevelingen. Voor de schade die niet voorkomen kan worden zal het project compensatiemaatregelen nemen, bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw natuureiland.

Rekening houden met zeespiegelstijging

De zeespiegelstijging maakt het op termijn lastiger om de gewenste getijslag te behouden. In de planuitwerkingsfase werkt het projectteam twee varianten van de doorlaat uit die hier rekening mee houden. Een doorlaat in combinatie met een getijdencentrale die duurzame energie op kan wekken en wanneer nodig kan helpen water uit de Grevelingen te pompen. Of een doorlaat die geschikt is gemaakt om er op een later moment pompen of een getijdencentrale in te bouwen.

Planning besluitvorming en realisatie

De planuitwerkingsfase die nu start, wordt naar verwachting in 2022 afgerond met een besluit over de daadwerkelijke realisatie van de doorlaat. Hiermee zal in 2025/2026 beperkt getij terug zijn op de Grevelingen.

In gesprek met de omgeving

Project Getij Grevelingen hecht er veel waarde aan om de omgeving bij het maken van de plannen te betrekken. De afgelopen periode heeft het project al met veel belanghebbenden over de plannen gesproken, zodat zij hun kennis, ideeën, vragen en aandachtspunten kunnen delen. Ook tijdens de planuitwerkingsfase krijgt het informeren en betrekken van de omgeving veel aandacht. Deze fase duurt naar verwachting twee jaar. Het project gaat hierin ook in gesprek met individuele belanghebbenden. In de loop van 2020 zullen gesprekken en bijeenkomsten in groter en kleiner verband georganiseerd worden.

Rijk en regio willen de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Dat geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. Om het getij terug te brengen moet een doorlaat in de Brouwersdam gerealiseerd worden. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.