In januari 2016 begon Rijkswaterstaat met de renovatie en verbetering van de sluis en de aanleg van een tweezijdige spuiverbinding. Eind 2016 voerde Rijkswaterstaat al de eerste tests uit met het nieuwe doorlaatmiddel. De Flakkeese Spuisluis vormt door middel van zes kokers een tweezijdige verbinding tussen de twee wateren. Door het water in het Grevelingenmeer te verversen met water uit de Oosterschelde komt er meer zuurstof in het Grevelingenmeer.

 

Timelapse renovatie Flakkeese Spuisluis

Herstel ecologische kwaliteit grote wateren

Theo van de Gazelle: ‘De Flakkeese Spuisluis is een belangrijke eerste stap om de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. Maar, dit doorlaatmiddel alléén is niet voldoende om de waterkwaliteitsproblemen voor de hele Grevelingen duurzaam op te lossen. Grootschalig herstel van de ecologische kwaliteit van de deltawateren als gevolg van de Deltawerken is zeer kostbaar. Hoopvol is dat voor de Grevelingen bij zowel het Rijk als de regio en maatschappelijke partijen het besef én de wil er is om dit op te pakken. In de “Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater” hebben veel partijen via een intentieverklaring hun steun gegeven aan de verdere aanpak van waterkwaliteit in de grote wateren, waaronder de Grevelingen. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt. Dit alles vanuit het besef dat goede waterkwaliteit, natuur en zeker klimaatbestendige wateren nodig zijn als duurzame basis voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen.’

Praktijkvoorbeeld om van te leren

Het nieuwe doorlaatmiddel zal veel informatie geven over de uitwerking op de waterkwaliteit. Theo van de Gazelle legt uit waarom dit zo belangrijk is: ‘De Flakkeese Spuisluis speelt een essentiële rol in de analyse van de toekomst van de Grevelingen. De uitwisseling geeft ons meer inzicht in het effect van dit soort maatregelen: hoe snel en in welke mate verbetert de waterkwaliteit? Kunnen we mogelijk ook een efficiënte en betaalbare doorlaat in de Brouwersdam maken met voldoende effect? We monitoren en testen daarvoor het systeem.’

Duurzaam opwekken van energie

Naast het verbeteren van de waterkwaliteit is er met de vernieuwde Flakkeese Spuisluis een locatie beschikbaar voor de realisatie van het Tidal Technology Center Grevelingendam. Bedrijven en instellingen kunnen hierin turbines plaatsen en onderzoek doen naar het opwekken van getijdenenergie en effecten hiervan op het milieu. Dit heeft de potentie van een nationaal icoonproject met veel werkgelegenheid en mogelijkheden voor innovatie op het gebied van duurzame energie. Hiermee zet Nederland zich met nieuwe vormen van getijdenenergie, en met de export van deze kennis, internationaal op de kaart.

Feiten en cijfers

  • 30.000 m3 werkgebied drooggelegd
  • 2.500 ton breuksteen hergebruikt
  • 55.000 ton baggerspecie afgevoerd
  • 450 ton nieuwe damwand geplaatst
  • 62.000 ton aan bestrating neergelegd