• Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland

Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland

Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland

 

Met het proces Planvorming Wateropgave (PWO) neemt waterschap Scheldestromen het watersysteem onder de loep en worden noodzakelijke maatregelen uitgevoerd om het gebied klimaatbestendig te maken. De PWO voor de gebieden Tholen en St. Philipsland zijn afgerond met als resultaat: een watergebiedsplan voor Tholen en een nieuw peilbesluit voor beide gebieden.

 • Deltawater: Volkerak-Zoommeer
 • Thema: Gebiedsontwikkeling, Zoet water
 • Fase: Monitoring en evaluatie
 • Doel: Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

Zorgen dat voor alle watersystemen de wateroverlast (WB21) zoveel mogelijk op orde is voor het jaar 2020 en het overige (waterkwaliteit) uiterlijk in 2027. Dit staat ook als organisatiedoel omschreven in de strategienota 2013-2018 van het waterschap. Door de PWO voldoet het waterschap aan verschillende wetgeving. De specifieke doelstelling voor PWO Tholen is: Stel een plan op waarmee het watersysteem op Tholen op tijd op orde kan worden gebracht. Bij het plan (watergebiedsplan) hoort een onderbouwing (hydrologisch onderzoeksrapport) en een peilbesluit. Het project beperkt zich daarmee tot het op orde krijgen van het watersysteem op Tholen. Specifiek voor Tholen is niet ingegaan op de zoetwatervoorziening. Doel is om mogelijke toekomstscenario’s niet in de weg te zitten, maar een optimalisatie van de voorziening is geen doel van dit project.

Context

Zoet water is schaars, maar voor de landbouw hard nodig. De nieuwe zoetwatervoorziening is uniek omdat het waterschap Scheldestromen niet verplicht is ervoor te zorgen dat agrariërs kunnen beschikken over zoet water. De heffing die een agrariër betaalt hangt af van de locatie en de oppervlakte van een perceel. Uit een draagvlakpeiling van ZLTO onder betrokken agrariërs blijkt dat een groot deel van de agrariërs de zoetwatervoorziening zoals die nu word ingevuld ondersteunt. Het watergebiedsplan is opgesteld vanuit diverse richtlijnen uit het WB21 (Waterbeheer 21e eeuw), KRW (Kaderrichtlijn Water) en GGOR (gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime), peilbeheer onder normale omstandigheden.

Maatregel

De zoetwatervoorziening bestaat uit een pakket van afspraken en maatregelen, zoals het inlaten van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer dat via de huidige waterlopen in het gebied wordt verspreid. Andere maatregelen zijn het zo veel als mogelijk doorspoelen van het gebied, metingen naar het zoutgehalte en de hoeveelheid zoet water en het uitvoeren van extra onderhoud. Dit maatregelenpakket is in 2011 als proef ingesteld en wordt nu verder geoptimaliseerd.

 

De maatregelen bij peilbeheer onder normale omstandigheden:

 • Aanleg dammen/duikers
 • Aanpassing/sanering duikers
 • Aanpassing stootprofiel
 • Plaatsing nieuwe stuw
 • Aanpassing stuwpeil bij lozingspunten

De maatregelen bij peilbeheer onder extreme omstandigheden

 • Verruimen knellende duikers
 • Vasthouden water in natuurgebieden
 • Nieuw voorstuwmateriaal bij St. Annaland
 • Nieuwe afvoer Anna-Vosdijkpolder
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Ophogen laag gelegen percelen

Planning

 • 2013 Planuitwerking gebiedsplannen gereed
 • 2014 Peilbesluit inwerking vanaf januari 2014