• Volkerak-Zoommeer innamepunt galathea oostflakkee

Verbetering wateraanvoer Tholen en St. Philipsland

Verbetering wateraanvoer Tholen en St. Philipsland

 

Om de zoetwatervoorziening op Tholen en St. Philipsland te waarborgen, is samen met diverse partijen een plan ontwikkeld ter verbetering van de wateraanvoer in dit gebied. Vanaf 1 januari 2014 is de zoetwatervoorziening voor agrariërs uit Tholen en Sint- Philipsland een feit. Er is een overeenkomst tussen waterschap en ZLTO afdeling Tholen getekend. Agrariërs uit de streek hebben samen met ZLTO afdeling Tholen de eerste aanzet gegeven voor de manier waarop de heffing is opgesteld. Elke agrariër die gebruik maakt van de zoetwatervoorziening betaalt eraan mee. Dit heeft geleid tot een intensief proces van samenwerking tussen agrariërs, ZLTO en waterschap Scheldestromen. 

  • Deltawater: Grevelingen, Oosterschelde, Volkerak-Zoommeer
  • Thema: Zoet water
  • Fase: Monitoring en evaluatie
  • Doel: Economisch vitaal

Opgave

Verbetering zoetwateraanvoer Tholen en St. Philipsland en het optimaliseren van de proef uit 2011.

Context

Zoet water is schaars, maar voor de landbouw hard nodig. De nieuwe zoetwatervoorziening is uniek omdat het waterschap Scheldestromen niet verplicht is ervoor te zorgen dat agrariërs kunnen beschikken over zoet water. De heffing die een agrariër betaalt hangt af van de locatie en de oppervlakte van een perceel. Uit een draagvlakpeiling van ZLTO onder betrokken agrariërs blijkt dat een groot deel van de agrariërs de zoetwatervoorziening zoals die nu word ingevuld ondersteunt. De verbetering van de zoetwateraanvoer op Tholen en St. Philipsland past binnen de aanpak van het Deltaprogramma en deelprogramma’s Zoetwater en Zuidwestelijke Delta. Economisch vitaliteit is belangrijk voor de landbouw en de streek.

Maatregel

De zoetwatervoorziening Tholen en St. Philipsland bestaat uit een pakket van afspraken en maatregelen. Bijvoorbeeld het inlaten van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer dat via de huidige waterlopen in het gebied wordt verspreid. Ook wordt het gebied zo veel als mogelijk doorgespoeld, worden metingen gedaan naar het zoutgehalte en de hoeveelheid zoet water en vindt extra onderhoud plaats. Dit maatregelenpakket is in 2011 als proef ingesteld en wordt nu verder geoptimaliseerd.

Planning

  • Vanaf 2011 Onderzoek, verkenning, planontwikkeling en planuitwerking
  • Vanaf 2014 Uitvoering
  • Vanaf 2014 Monitoring en evaluatie

Partners